You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Dini söz ve kitaplar

Dini söz ve kitaplar

General
Dini söz ve kitaplar
imam gazali kalplerin keşfi


Yeryüzü, günahtan sakınarak iyiliğe koşan mü-min kula şahitlik ederek bu adam namaz kıldı, oruç tuttu, hacca gitti, cihad etti» diyecek, mümin kul da sevinecektir.

yeryüzü, kâfir ve günahkârların aleyhinde şahitlik ederek bu şirk koştu, zina işledi, içki içti, haram yedi diyecektir. ulu Allah sorguya çekerse vay hal-lerine!

Merhametlilerin en merhametlisi olan ulu Allah (C.C) kâfir ve günahkârları inceden inceye sorguya çekerse vay hallerine

Mümin, vücudunun bütün âzaları ile Allah'dan korkandır.

Allah korkusu taşıyan kul dilini yalan dedikodu, iftira ve boş konuşmaktan alıkor, zikirle, Kur'an okumakla ve ilimle meşgûl eder.

Allah korkusu kalbde belirir kul düşmanlık, iftira ve kıskançlık barındırmaz.

kıskançlık iyilikleri mahveder.

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyurur:
Ateş odunu nasıl yer ve yakarsa kıskançlık da iyilikleri öyle yok eder

kıskançlık, kalb hastalıklarındandır bu hastalık ancak ilim ve iyi ameller işleyerek tedavi edilebilir.

Allah korkusu göz'de belirir kul, haram yiyecek içecek haram olan hiç bir şeye bakmaz. Dünyaya aç gözlerle değil, ibret amacı ile bakar.

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyurur: Kim gözünü haramla doldurursa Allah da onun gözünü kıyamet günü ateşle doldurur.»

Allah korkusu karın'da belirir kul, karnına haram lokma sokmaz, çünkü haram lokma yemek ağır günahlardan biridir.

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor

insanoğlunun karnına haram lokma inince, lokma midesinde kaldığı sürece melekler lânet yağdırırlar

haram lokma yiyen kişi lokmayı hazmederken öldüğü takdirde varacağı yer cehennemdir.»

Allah korkusu eller'de belirir kul ellerini harama değil. Allah'ın rızasına uygun şeylere uzatır

Ulu Allah yetmiş bin gözlü yetmiş bin bölümü olan yakuttan bir köşk yaratmıştır. Kıyamet günü bu köşke ancak Allah korkusu ile haramdan
uzak duranlar girebileceklerdir

Allah korkusu ayaklarda belirir kul günaha değil, Allah'ın emrine ve rızasına yürür, alimlerle ve iyi amel işleyenlerle adım atar.

Allah korkusu Amel'de belirir kul ibadetini sırf Allah rızası için yapar riya ve münafıklıktan kaçınır,

Allah buyurdu

Rabb'ının katında Ahiret, günahdan korkanlar İçindir

Ulu Allah buyurur Günahlardan sakınanlar, hiç şüphesiz cennet ve pınar başlarındadırlar

Günahlardan sakınanlar cennet ve nimetler içindedirler

Günahlardan sakınanlar emin bir makamdadırlar

Sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin»

Hz. Davud bir kurdu küçümseyince o kurt Allah'ın emri ile dile gelip ben
Her gün, bin kere Allahuekber sübhanallah elhamdülillah diyerek Allahı zikreder bin kerede Hz Resula soyuna ashabına dua salat ve selam ederim der Hz. Davud as kurdu küçümsediğine pişman olur, Allah'dan korkar tevbe eder ve yalnızca rabbine sığınır.

Subhanellahi velhamdülillâhi ve lâilâhe illellahu vellahu ekber

Alah'ı noksanlıktan tenzih ederim, hamd O'na mahsustur, O'ndan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür

Ellahumme salli alâ seyyidina Muhammedininnebiyyilümmiyyi ve alâ alihi ve sahbihi ve sellem

Allah'ım Peygamberin Muhammed O'nun soyundan gelenlere ve sahabilere rahmet ihsan eyle
General
RE: Dini söz ve kitaplar
imam gazali kalplerin keşfi

Hz. İbrahim işlediği bir günahı hatırlayınca baygınlık geçirir kalb çarpıntısı bir mil uzaktan duyulurdu

Hz ibrahim günahını hatırlayınca
baygınlık geçirir çok ağlar korkardı cebrail as bir gün Allah selamını getiririp sordu dostundan korkan bir dost gördünmü Hz resul cevap verdi Ey Cebrail Kusurum aklıma gelip cezasını düşününce dostluğu unutur haya ederim ne diyor Hz Muhammed Allah korkusu ile ağlayan kimse cehenneme girmez

peygamber ve salihler günahını
hatırlayınca çok ağlardı, Hz ibrahim in yanaklarından süzülen yaşların bıraktığı iki siyah iz her zaman yüzünde görülürdü.


Peygamberimiz buyuruyor Sağılan süt memeye dönmedikçe Allah korkusu ile ağlayan kimse de cehenneme girmez

Peygamberimiz buyuruyor kim Allah korkusu ile ağlarsa Allah onun yaş döken gözlerini cehenneme haram kılar

Kıyamet günü kul Allah katına çıkarılacak ve günahlarının ağır bastığı görülerek cehenneme atılması emredilecektir.

kıyamette günahkar kişi tam cehenneme atılırken kirpikleri dile
gelerek diyecektir ki Rabb'im Resul ün Muhammed «kim Allah korkusu ile ağlarsa Allah yaş döken gözleri cehenneme haram kılar diye bildirdi Ben korkundan ağlamıştım.
Bunun üzerine dünyada Allah korkusu ile ağlayan bir kirpik teli sayesinde adam affedilecektir.

Kıyamet günü cehennem ortaya çıkınca öylesine kükreyecek ki, bütün ümmetler dehşetinden dizüstü" kapaklanacaklardır.

ulu Allah (C.C.) buyuruyor ki sen her ümmeti dizüstü çökmüş endişe ile bekler görürsün. Her ümmet
amel defterini almaya çağılır

İnsanlar cehenneme yaklaştığında onun öfke ve kükreyişini beş yüz yıllık mesafeden duyacaktır.

kıyamet günü peygamberler dahil herkes kendi derdine düşecek Yalnız peygamberlerin ulusu Hz. Muhammed müstesna O ümmetim ne olacak diyecektir.

kıyamet günü efendimiz ateş çıkınca ey ateş Namaz kılanlar, doğruluktan ayrılmayanlar Allahdan korkanlar ve oruç tutanlar hakkı için geri döner misin buyuracaktır

kıyamet günü Cebrail as bir bardak su getirerek Peygamberimize bu Bu ümmetinin, Allah korkusu ile ağlayan günahkârların gözyaşıdır
diyince Hz Muhammed bu suyu cehennem ateşinin üzerine dökecek ve ateş sönecektir

kıyamet günü ateş çıkınca Hz Nebi
ümmeti Namaz kılanlar, doğrular Allahdan korkanlar oruçlular hakkı için Allaha dua edecektir o an
Cebrail as bir bardak suyu bu Allah
korkusu ile ağlayanların gözyaşıdır
diyip efendimize verecek Hz Sav
suyu cehennem ateşine dökünce cehennem Allahu telâmın emri ile sönecektir
General
RE: Dini söz ve kitaplar
imam gazali kalplerin keşfi

Peygamber'imiz (S.A.S.) şöyle dua ederdi Allah'ım! Bana senin korkun ile ağlayan iki göz bağışla

Peygamber'imiz buyuruyor Hiç bîr mümin düşünülemez ki, Allah korkusu ile gözünden sinek başı kadar yaş çıksın ve elmacık kemiğine kadar insin de o kula cehennem ateşi değsin.

İbni Munzir ağlayınca gözyaşları ile yüzünü, sakalını ovar gözyaşı değen yere cehennem ateşi değmez derdi.

Mümin Allah'ın gazabından korkmalı ve nefsin azgın arzularına uymaktan sakınmalıdır.

Allah buyuruyor Nefsinin azgın arzularına uyan ve dünya hayatını Ahirete tercih edenlerin varacağı yer cehennemdir.
*
Rabb'ının makamından ve nefsini azgın arzulardan alıkoyanların varacağı yer ise cennettir


Allah'ın gazabından kurtularak sevab ve rahmete nail olmak isteyenler, dünyanın sıkıntılarına sabırla katlanmalı,

Allah'ın buyruklarına uymakta ısrar etmeli ve günahdan sakınmalıdır

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor
Cennetlikler cennete girdikleri zaman melekler onları türlü türlü hayır ve nimetlerle karşılarlar,

onlar için sedirler kurularak döşenir. Kendilerine çeşit çeşit yemek ve meyvalar ikram edilir.

Cennetlikler «bize yapılmış bir vaad vardı zamanı geldi diyince Allah (C.C.) meleklere perdeleri kaldırın» diye emir buyurur.

Melekler «ey Rabb'imiz! Bunlar seni nasıl görebilir günah işlemişlerdi» derler. Meleklerin sözlerine karşılık ulu Allah buyurur Perdeleri kaldırın, onlar dünyada bana kavuşmak arzusu ile zikretmişler, secde etmişler ve gözyaşı dökmüşlerdir,»

cennette Perdeler kaldırılır ve Allah katında secdeye kapanırlar. Allah onlara «kaldırın başınızı, zira burası amel yeri değil bağış ve mükâfat yeridir» diye buyurur.

ulu Allah şöyle seslenir, «ey kullarım, selâm üzerinize olsun!

ey Rabb'imiz sen bize hiç bir gözün görüp hiç bir kulağın işitmediği ve hiç bir insanın hayalinde canlandırmadığı nimetler verdin»

ulu Allah (C.C.) şöyle buyurur Allah onlardan hoşnud oldu, onlar da Allah'dan hoşnud oldu

Rahim olan Rabb'den selâm vardır

Ulu Allah (C.C.) Hazreti Musa'ya Ya Musa sana yakın olmamı istiyorsan Muhammed sav eçok selât-ü selâm getir.

ulu Allah (C.C.) buyurur Herkes Kıyamet günü için ne amel işlediğine baksın

Ey insan! Bilmelisin ki, kötülüğü ısrarla emreden nefis, sana İblisden daha düşmandır.

Şeytan, ancak nefsin heva ve azgın istekleri yolu ile senin üzerinde baskı kurabilir.

Nefsin seni aşırı emellerle ve dayanaksız kuruntularla aldatmasın.

gamsızlık, gaflet, vurdumduymazlık rehavet düşkünlüğü, tembellik ve miskinlik nefsin karakteristik özelliklerindendir

nefsinden hoşnut olup dediğine uyarsan mahvolursun, onu bir an kontrol ve hesabından kaçınırsan batarsın,

arzularına boyun eğersen seni cehenneme götürür.

nefsin Hayra yöneltilemez
belâların başı, rezilliklerin kaynağı» şeytanın hazinesi, her türlü kötülüğün sığınağıdır.

Allah (C.C.) buyuruyor Âllah'dan korkunuz. Çünkü O, iyi-kötü yaptığınız her şeyden haberdardır

Peygamberimiz (S.A.S.) buyuruyor ki Bir saat düşünmek, bir yıllık nâfile ve câhilâne olarak yapılan ibadetten daha hayırlıdır

Aklı başında olanın günahlarına tevbe etmesi, âhirette ken-disini kurtarıp saadete ulaştıracak şeyler üzerine düşünmesi, aşırı emelleri gemlemesi, gerekir

Aklı başında olanın zaman geçmeden tevbe etmesi, Allah'ı zikretmesi, yasaklardan kaçınması, nefsine karşı direnmesi gerekir.

Nefis bir puttur, nefsine boyun eğen puta tapmış olur

Allah'a ihlâsla kul olanlar, sırf O'na kulluk etmeyi başaranlar nefislerini yenen kimselerdir.

Lokman-ı Hakim demiştir ki

Oğlum Uykuda ve yemekte ölçüyü kaçırma
*
çok yiyip çok uyuyanlar; Kıyamet gününe, salih amel yönünden eli boş varırlar»

Peygamber'imiz buyuruyor ki:

Çok yeyip içerek kalbi öldürmeyin.
*
çok sulanmış bitkinin kuruması gibi oburluk da kalbi öldürür.
*
Oburluk, anlayış ve bilgi azlığına yol açar,
*
mide şişkinliği. zekâ keskinliğini giderir

bir gün Yahya as şeytan ı bir tomar yular ile görüp sorar Hz.Yahya bu nedir» diye sorar. Şeytan «bunlar insan oğullarını avlamama yarayan azgın nefsi arzulardır diye cevaplar


Hz. Ebubekir şöyle buyurur,

Allah'a ibadet etmenin tadına varayım diye müslüman olduğumdan beri doyasıya yemedim.

Allah'a kavuşmak şevki ile kanasıya içmedim. Çünkü, çok yemek, az ibadete sebep olur,

insan çok yiyince vücudu ağırlaşır, göz kapaklarına ağırlık çöker, azalan gevşer elinden, uykudan başka bir şey gelmez, çöplüğe atılmış bir leş gibi olur

Allah buyurur ki, kulumun canını alırsam cennete yerleştireceğim

ona şifa verirsem etini daha semiz etle, kanını daha daha yarayışlı bir kanla değiştireceğim günahlarını da muhakkak sileceğim.


israiloğullarında bir fasık vardı halk ondan kurtulmak için dua etti ve Hz Musa o genci sürgün etti genç bir mağaraya sığındı ve dua etti
Allah'ım rahmetinden mahrum etme. kalbimi ve beni ateşte yakma
Delikanlının bu duası ile Allah, meleklerini gönderdi gencin gönlü feraha kavuştu günahtan arındı ve Al-lah'ın rahmetine kavuştu.
General
RE: Dini söz ve kitaplar
İmam gazali kalplerin keşfi

Allah cc Hz. Musa'yı bir köye gönderir burada Hz Musa Allahın sürgün ettiği bir gencin ölüsünü görür Allah cc açıklar ya musa bu genç bana yakardı ana ve evlat sevgisine katlandı dua etti onu affettim rahmet ettim Bilirsin garip öldüğünde yer ve gök ona yas tutar diyince bu adamın mezarını melekler kazdı Hz musa defnetti


Garip bir kimse komaya girince Allah meleklerine buyurur ey meleklerim! Bu gariptir, yolcudur, çoluk - çocuğundan ayrı düştü. Ölünce ağlayacak kimsesi yoktur
Arkasından Allah, melekleri adamın
anası babası çocuğu kılığına sokar son nefeste garip adam ailesini
görür ruhunu huzur ve sevinç içinde teslim eder

İbni Ata der ki, «Kulun gerçek mümin olup olmadığı belâ ve ferahlıkla karşılaştığı an belli olur
*
bir kimse insan ve cinlerin bilgisini nefsinde toplamış olsa da belâ rüzgârı estiği zaman şikâyet ederse, ilm ve amelinin faydası yoktur

Hadis-i Kudsî'de ulu Allah buyurur
takdirime razı olmayanlar verilene şükretmeyenler benden başka bir rabb arasınlar.»

peygamberlerden biri elli yıl Allah'a ibadet etmiş. Allah onu affedince Allah'ım, günah işlemedim ki demiş ve Allah boyun damarına hızla Peygamber uyuyamamış ve bir meleğe şikayet edince ulu Allah buyurmuş ellisenelik ibadetinin sevabı boyun damarından şikâyet etmenin günahını bile karşılayamaz


Aklı başında olan, nefsin azgın arzularını açlıkla sindirmelidir Çünkü Allah'ın düşmanı olan nefsin arzularını ancak açlık gemleyebilir

Nefsin azgın arzuları, yemek ve içmek şeytanın vasıtalarıdır.

Peygamberimiz (S.A.S.) buyurur

Şeytan, insan vücudunda kan damarları yolu ile dolaşır, onun dolaşım yolunu açlıkla daraltınız.
*
Kıyamet günü, insanların Allah'a en yakın olanı, en uzun müddet aç ve susuz kalanıdır
*
İnsanoğlu hesabına en büyük tehlike kaynağı, midenin doyumsuz ar-zularıdır.
*
Hz. Adem ile Havva'nın huzur ve istikrar yurdu cennetten yokluk diyarı dünyaya gönderilme sebebi nefsi arzulardır
*
Vücud azaları toprağını azgın arzularla sulayanlar, kalblerinde pişmanlık ağacı dikmiş olurlar.»


Ulu Allah (C.C.) Melekleri akıllı ve azınlığa karşı isteksiz yaratmıştır.

Ulu Allah (C.C.) Hayvanları azgın isteklerle donatmış fa-kat onların yapısına akıl katmamıştır.

Ulu Allah cc İnsanoğlunu akıl ve arzularıyla yaratmıştır aklını arzu kontrolüne veren hayvanlardan aşağıdır arzularını kontrolde tutan ise meleklerden üstündür

İbrahim Havvas hz leri ham bir nar ısırır ekşi bir tat gelince yere atar
yolda üzerine arı üşüşmüş bir Allah dostu görür Allaha dua et seni arılardan kurtarsın diyince adam ya ibrahim asıl sen dua et ki nar düşkünlüğünden kurtul çünkü arı acısı dünyadadır vücudu incitir ama
Nar acısını ahirette çekersin, ve
azgın arzular, iğneyi kalbe batırır

Nefsin aşırı arzuları padişahları köle yaptığı gibi sabır da köleleri
padişahlığa yükseltir.

Hz. Yusuf sabrı sayesinde Mısır meliki oldu Züleyha ise azgın nefsi yüzünden, Hz. Yusuf'a olan aşkını gemleyemedi zavallı, düşkün yaşlı yoksul, ve mahrum duruma düştü.

Ebul Hasan Errazi hzleri ölümden iki yıl sonra babasını rüyada görür, üzerinde katran bir elbise vardır. sorar, babacığım, niye cehennem kılığı içindesin Babası şu nasihati
verir yavrum, nefsim cehenneme sürükledi! Sakın nefsine aldanma»
peygamberimiz şöyle dua ederdi
Allah’ım düşmanları perişan eyle

peygamberimiz şöyle dua ederdi
Allah’ım düşmanları perişan eyle ve onlara karşı bize yardım et.”

Şeytan, dünya, nefsim ve sonu olmayan arzular. Hepsi de düşmanım, acaba kurtuluş nasıl?

İhtiras ve kuruntuların karanlığında
Nefsimin beni sonu olmayan arzulara çağırdığını görüyorum

Hatem'ül Asam hzleri der ki nefsim ayakbağım, ilmim silâhım günahım hayal kırıklığım şeytan düşmandır Nefsimin ar-zusuna, asla uymam.

kâfirlerle savaşmak bir cihad'dır. Ulu Allah Allah yolunda cihad edenler âyet-i celilesinde bu cihadı işaret edmiştir


ilim ve deliller ile batıla karşı koyma bir cihaddır. ulu Allah ın En iyi usulle onlara karşı koy» âyet-i kerimesi, bu cihada işaret eder.

kötülüğü emreden nefse karşı çıkmak ta cihaddır Allah cc buyurur uğrumuzda cihad edenlere yollarımızı gösteririz
General
RE: Dini söz ve kitaplar
ömer döngeloğlu sözleri

İsʟᴀ̂ᴍ·ıɴ iʟᴋ ᴏ̈ğʀᴇᴛᴍᴇɴi﹐ ᴜᴢᴜɴ ʏᴏʟᴜɴ ʏᴏʀᴜʟᴍᴀʏᴀɴ ʏᴏʟᴄᴜsᴜ Mᴜs·ᴀʙ ʙɪɴ Uᴍᴇʏʀ

Allah'ım sen bizleri Mus'ab gönüllü eyle..

Çölde aslan avlamak herkesin işi değil ki... saklanacak ne ağaç var ne kaya. Çölün ortasında bir aslan var bir de siz.

Müslüman, elinden ve dilinden zarar görmediğin insan demekti.

"Allah'ım ihlasımı artır."

Sancak yere düşmemişti.
Mus'ab şehit olunca gökten bir melek Mus'ab b. Umeyr'in suretine girmişti ve onun yerine Hz. Ali gelene kadar sancağı taşımıştı.

Allah Rasulü'nün canını koruma adına canlar feda olmuştu Uhud meydanında.

öyle bir Peygamber geldi ki zahmete uğramanız ona ağır gelir. Kalbi üstünüze titrer, mü'minlere karşı pek şefkatli ve merhametlidir.
"
İnsanı insan eden...İman

İman insanı insan ediyordu ve bunu Mus’ab’da görmek mümkündü.

Mus'ab gibi bir yiğit göçmüştü Rabbinin huzuruna.

Resulullah'tan (s.a.v) izin çıkınca, Medine'de ilk cuma namazını Mus'ab b. Umeyr kıldırdı ve kıldırmaya devam etti.

Gün oluyor, Müslümanlar ağaç yapraklarını yiyerek ayakta kalabiliyorlardı.

Peygamber'den önce Medine'ye giden adam, peygamber görmemiş insanlara Peygamber'i anlatan adamdır Mus'ab.

Resulullah'ın(sav) deve sırtında bir haftalık yolculukla gidilen, dört yüz elli km uzaktaki Medine'ye atadığı ilk öğretmen. Mus'ab b. Umeyr.


Allah'ım sen bizleri Mus'ab gönüllü eyle...Hayatımızı Mus'ab ' ın ayak izlerini takip ederek yaşamayı nasip eyle ...Allahümme Amin...

Allah Rasulü (s.a.v), kendisinden bir öğretmen istenildiği zaman hiç tereddüt etmeden Mus'ab demişti.

Medineliler de "Mukrî" dediler; ona, Kur'an okuyan, hakikatleri anlatan insan." dediler...Mus'ab b. Umeyr.

Hasis sarraf! Kendine bir kese diktir
Mezarda geçer akçe neyse, artık onu biriktir! necip fazıl

Mus’ab varlığın içinde, her istediği alınan zengin bir ailede olmasına rağmen hakkı bulmuş, imanla süslenmişti.

iman süsü varken Başka süse ihtiyaç var mıydı?

Mus'ab b. Umeyr'e Efendiler Efendisi Mus'abu'l Hayr" adını vermişti; her hali hayr olan insan.


Resul-i Ekrem (sav) Medinelilere hitap ederek “Ey Ensar, Muhacirler sizin kardeşinizdir “ buyurdu.

Resul-i Ekrem Muhacirlerden her birini Ensardan biriyle kardeş ilan etti.

Irk, dil, renk, soy farkı gözetmeden insanları Allah’ın dininde kardeş kılmak Peygamberimizin (sav) bir medeniyet projesidir.

"Her asır kendi Mus'ab b. Umeyr'ini görmek ister.

Peygamber görmemiş yüzlere Resulullah'ı anlatmak.Efendimiz gelmeden Medine'yi İslam'a hazırlamak, Mus'ab b. Umeyr ruhlu insanların işidir."

Şüphesiz Allah insanları yaratırken köledir, fakirdir, zengindir, soyludur diye ayırt etmiyordu.

Ensarın Muhacirlere gösterdiği fedakarca kardeşliğin bir benzerini tarih başka bir dönemde göstermekten acizdir.

Dünya ve içindeki her şeyi elinin tersiyle iten Mekke'nin soylu ve zengin delikanlısı şehit olduğunda onu örtecek kefen bulunamamıştı.
Mus'ab b. Umeyr, 

Peygamberler toplum içinde ezilen, zayıf düşürülen insanları yerden kaldırmak, yere düşen insanlığın onurunu yeniden layık olduğu yere çıkarmak için gönderilmişlerdi.

Peygamberlik, tahsille, çalışmakla, ibadetle yani kişinin özel gayreti ile liyakat kasbedilen bir makam değil. O ancak Yüce Allah’ın ihsanı.

Rabbimiz, peygamberlerini seçtiği gibi peygamberlerin yanına koyacağı insanları da seçiyor.

Müslüman, elinden ve dilinden zarar görmediğin insan demekti.

İmam gazali kalplerin keşfi

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyurur:
En faziletli cihad, nefse karşı verilen cihaddır.»

sahabîler kâfirlere karşı verilen bir savaştan dönünce küçük cihaddan büyük cihada döndük» derlerdi

Nefse, şeytana ve azgın isteklere karşı verilen cihad büyük cihad ismi verilmesinin sebebi şudur: Nefse ve azgın arzulara karşı verilen ci-had aralıksızdır,

kâfire karşı arasıra savaş verilirken cephe savaşçısı düşmanını görür, fakat şeytan görünmez ve görünür düşmanla cihad etmek, görünmez düşmanla cihaddan daha kolaydır.


şeytana karşı savaşırken onun, destekçisi vardır, bu destekçi nefsinin azgın arzularıdır,

şeytana karşı verilen cihad çetindir

savaşta kâfir öidürürsen zafer ve ganimet elde edersin, kâfir seni öldürürse şehitlik rütbesi ile cennet kazanırsın.

şeytanı öldüremezsin, ama eğer o seni öldürecek olursa Allah'ın cezasına çarpılırsın.

derler ki: «Savaşta atını elinden kaçıran kimse düşmanın eline düşer,

imanını yitiren kimse Allah'ın gazabına uğrar, böyle bir şeyden Allah'a sığınırız!...»

Allah'ın öfkesine muhatap olan kimsenin yüzü kara olur, elleri boynuna kelepçelenir, ayakları ateşten prangalara vurulur, yediği ateş, giydiği ateş ve içtiği ateş olur

Dünyadan nasibin aldanmak ve pişmanlık Dünyada kalman ise imkânsız ve boş kuruntu

ed-Dekkak hzleri bir gün şeyhini ziyaret eder şeyhin ağladığını gören ed dakak sorar Ey şeyh! Neye ağlıyorsun, dünyaya mı şeyh asla Kaçırdığım namazlara ağlıyorum» diye cevap verir

ümidim sendedir, Rabb'im, yaratıcım! Umarım ki, ey Allah'ım sen bağışlarsın günahkârı

Allah rızkımıza kefildir» derler, fakat kalbleri yalnız dünya ile dünya varlığı biriktirmekle tatmin olur. Bu davranış da sözlerine ters düşer.

Ölümden kurtuluşumuz yoktur» derler, fakat hiç ölmeyecekmiş gibi hareket ederler, bu durum da hiçşüphesiz sözlerine ters düşer.

Ey kardeşim, Hangi vücudla Allah'ın huzuruna dikileceksin, hangi dille O'na cevap vereceksin, her şeyi inceden inceye sana sorduğunda ne cevap vereceksin

Peygamberimiz (S.A.S.) buyurur. Arş'ın direğinde yazar ki, «bana itaat edenin ben de mükâfatını veririm, beni seveni ben de severim,

ulu Allah buyurur bana yalvaranın isteğini karşıla-rım, benden af dileyenin günahlarını bağışlarım.»

Aklı başında olan kimse Allah'a korku içinde ve ibadetini sırf O'na yönelterek O'nun takdirinden hoşnut olarak yapması gerekir

Aklı başında insan Allahdan gelen
belâya sabırla katlanarak verdiği nimetlere şükreder ve verdiği ile yetinerek itaat etmesi gerekir.

Hasan el-Basrî ra ibadetten zevk almıyorum» diyen bir adama sen Allah'dan korkmayan birinin yüzüne bakmışsın! Kulluk, her şeyden sıyrılarak Allah'a yönel-mektir cevabını verir
*
Allah'a ibadet et ki, ibadetten lezzet alasın.»

adamın biri namazda fatiha süresini okurken sıra «iyyake na'budü (sırf sana kulluk ederiz)» ayetine gelince ulu bir ses yalan söylüyorsun, sen insanlara kulluk ediyorsun» diye seslenir adam
Hemen tevbe eder. insanlarla münasebetlerini keser ve tekrar namaza durur

adam namazda ulu bir ses duyar onun insanlara kulluk ettiğini
servete tapıp elbiselerinin kölesi
olduğuğunu söyler adam pişman olup tevbe eder elbise ve servetini fakirlere dağıtır tüm insanlarla ilişkisini keser tekrar namaza ve Allaha yönelir namazda ulu ses tekrar seslenir şimdi sen sırf Allah'a kulluk ediyorsun iyyake na'budü

Adamın biri namaza durmuş aklına kayıp heybesi gelmiş selam verip hemen kölesini çağırmış git heybeyi getir demiş.Köle heybe aklına ne zaman geldi» diyince adam namazda cevabını vermiş. köle de efendim, demek ki sen Allah rızasının değil, heybenin peşindesin diyince sağlam imanlı
köle derhal azad edilmiş.

aklı başında olan kimsenin dünyadan gönül sıyırarak sırf Allah'a kulluk etmesi, gerekir

aklı başında olanın ileriyi düşünüp ahiret saadetini araması gerekir.

ulu Allah buyuruyor Kim ki, Ahiret sevabını dilerse onun ürününü artırırız.
*
kim dünya ürününe elbise, yiyecek, içecek gibi dünya lezzetlerine talip ise payını veririz, fakat onun ahirette hiç bir payı olmaz

Hz Peygamber ve yakınları dünyaya onun azgın istek ve arzularına yüz çevirmişdir Nitekim Hz. Fatmanın
çeyizi koç derisi bir post ile ağaç kabuğu deri bir yastıktı Hz ebubekir
ise anam babam sana kurban ya resullulah diyerek tüm malını efendimizin yolunda harcamıştır

Âyet-i celilede münafıkların daha önce zikredilme sebebi kâfirlerden daha kötü olmaları yüzündedir.her iki zümrenin birlikte varacağı yerin cehennem olduğunu bildirilmiştir


ulu Allah buyuruyor Hiç şüphesiz, Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Onlar için hiç bir kurtarıcı bulamayacaksın

Tarla faresinin yuvasında karşılıklı iki delik bulunur birinin ucundan başını gösterir, Öbüründen ise çıkıp gider. münafıkta böyledir kendini müslüman gibi gösterir, öte yandan İslâmdan çıkıp kâfirliğe girer

Peygamber'imiz buyuruyor ki
Münafık, iki koyun sürüsü arasında gâh birine, gâh öbü-rüne katılan şaşkın koyun gibidir. O sürülerin hiç birinde devamlı barınmaz, her iki sürüye de yabancıdır. Münafık da böyledir, ne müslümanlarla kaynaşabilir ve ne de kâfirlerle.»

Ulu Allah (C.C.) cehennemi yedi kapılı yaratmıştır yedi kapısı vardır lânetle kaplanmış demirdendir

cehennem duvarlarının dış yüzü bakırdan ve iç yüzü kurşundandır. Tabanında azap ve tavanında öfke ve acımazlık vardır.

Cehennemlikler üstten, alttan, sağdan ve soldan ateşle kuşatılmışlardır.

Cehennem Birbiri üzerinde duran katlardan meydana gelmiştir. münafıklar için bu katların en altta olanı ayrılmıştır.

Peygamber'imiz Cebrail as a cehennemi anlat der cebrail şöyle tasvir eder Ulu Allah, cehennemi bin yıl yaktı, kıpkırmızı oldu. koyu kara bir renge büründü Allaha yemin ederim ki, cehennemliklerin elbisesi yeryüzüne gösterilecek olsa, hepsi ölürlerdi.

cebrail as buyuruyor cehennem içeceğinin bir tek kovası yervüzü sularının tamamına katılsa, tadanlar derhal ölürdü.
*
Eğer aranızdan biri cehennemden çıkarılarak aranıza gönderilse yeryüzündekiler, kokusununun
keskinliğinden bayılarak ölürlerdi.

cehennem katlar halindedir Kapıdan kapıya yetmiş yıl mesafe vardır Her kapının ısı de-recesi üzerindekinden yetmiş kat fazladır.

cehennemin en alt katının ismi
haviyedir bu kapıdan münafıklar gireceklerdir.

ulu Allahhiç şüphesiz, münafıklar cehennemin en alt katindadırlar» buyuruyor

cehennemin ikinci katının İsmi
cahimdir bu kapıdan Allah'a ortak koşanlar gireceklerdir.

cehennemin İsmi Sakar olan üçüncü katın kapısından yıldızlara tapan putperestler gireceklerdir.

cehennemin Adı Lezza olan dördüncü katın kapısından şeytan ile birlikte ona uyan ateş perestler girecektir

cehennemin Adı hutame olan beşinci katın kapısından yahudiler İsmi Sair olan altıncı katın kapısından hristiyanlar girecekdir.»

Cebrâil, as buyurdu Ya Muhammed
cehennemin yedinci kapısından ümmetinden tevbesiz ölen büyük günahkârlar gireceklerdir»

Hepiniz teker teker cehenneme mutlaka gireceksiniz âyet-i kerime indiği zaman Peygamber'imizin ümmeti hesabına duyduğu korku artıp hüngür hüngür ağlamıştır

Allah'ı tanıyan, O'nun sillesini ve hışmının şiddetini bilen kimse O'ndan olanca derecesi ile korkar.

Allah'ı tanıyan, sıkıntılarla karşılaşmadan, o korkunç ev cehenneme dikilmeden, intikamı çetin olan Allah'ın huzuruna çıkamadan kendine ve günahına gözyaşı döker.


nice yaşlı yaşlılığım» diye feryad eder, nice genç «eyvah gençliğime» diye bağırır. Nice kadın da «eyvah rezilliklerime, yazık yırtılan sır perdelerime» diye figan eder.


Allah'ım, ey bağışlayıcıların ulusu! Rahmetin sayesinde bizi ateşten ve ateşe yaklaştıracak her türlü kötülükten koru, bizi iyilerle birlikte cennete koy.

Allah'ım! Kusurlarımıza göz yum, başımızdakileri güvenilir kıl. ayak sürçmelerimizden sonra dengeye kavuşmamızı nasib eyle ve huzurunda bizi rezil eyleme,

ey merhametlilerin en merhametlisi. Salât ve selâm Peygamber'imize, O'nun yakınları ile sahabîleri üze-rine olsun

Tevbe her müslümana farzdır. ulu Allah buyuruyor Ey iman edenler! Dönülmez bir tevbe ile Allah'a yöneliniz»
General
RE: Dini söz ve kitaplar
Hikmetli Sözler..

Abdulkadir Geylani (k.s.a)

Ey evlad, önce nefsine öğüt ver, onu yola getir, sonra da başkalarını
*
henüz ıslaha muhtaç hallerin var, Bunu bildiğin halde başkalarının islâhı ile uğraşma yolunda nasıl başarılı olabilirsin?
*
Gözlerin bir adım öteyi görmüyorken körleri neyle yola getirme sevdasındasın?

Tasavvuf, Hakk’ın, Seni Senden Öldürmesi Ve Seni Kendisiyle Diriltmesidir.Cüneydi Bağdadi

İmam-i Gazalİ (r.a.)

Belâya da şükretmek lâzımdır.
*
küfür ve günahlardan başka belâ yoktur
*
Allah, senin iyiliğini, senden daha iyi bilir.
*
Şer zannettiğin çok şey vardır ki senin için hayırdır.
*
Hayır zannettiğin çok şey vardır ki senin için şerdir.
*
En selâmet yol, ilâhî takdîre razı olman her hâle şükür diyebilmendir

Râbiatül Adeviyye

Rabbim Eğer cehennemden korktuğum için sana tapıyorsam, beni cehenneme at ve orada yak!
*
Eğer cennete girme emeliyle ibadet ediyorsam, cennete girmeyi bana haram kıl!
*
sırf Senin Zatın ve rızan için sana tapıyorsam, o zaman da baki olan cemâlini benden esirgeme!”

Râbiatül Adeviyyenin duası Rabbim Eğer cehennemden korktuğum için sana tapıyorsam, beni cehenneme at ve orada yak Eğer cennete girme emeliyle ibadet ediyorsam, cenneti  bana haram kıl sırf Senin rızan için sana tapıyorsam, o zaman da baki olan cemâlini benden esirgeme!”

Göz sayesinde görüyor olsaydın gece uyurken rüya göremezdin.
Demek ki görmüyorsun, sana gösteriliyor.

Ey Sevgili!..Bir geceliğine değiş tokuş etseydik yüreğimizi,
Taşıyabilir miydin bendeki seni!..

Ölmek felaket değildir Öldükten sonra başına gelecekleri bilmemek felakettir. İmam-ı Rabbani

Kalk, silkelen, kendine gel Umutsuzluğa sarılma Umutsuzluk şeytandan, ümit ise Allah'tandır."

Abdülkadir Geylani Hz.

Ey oğlum Mümin dünyada sıkıntı çeker. Fakat hiç şüphe yok ki, o darlıktan sonra huzur bulur.
*
Biliyor musun , müminin rahatı,
Rabbine kavuştuğu gün olacaktır."

nihat hatipoğlu sözleri

Asrı Saadet'te Medine'nin bir numaralı hanımefendisi hiç şüphesiz Hz.Fatima'dır


Nereye bakarsam Hakk'ı görürüm.


kimimizin hata ve kusurları bugün ortaya çıkar, kimimizin ise hesap gününe ertelenir. Rabbimiz tümümüze acısın.


Namaz günahları örtmek için değil Allah'a şükretmek için vardır


Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde zekat ve namaz beraber anılır. Bu iki ibadetin birbirini tamamladığı anlamına gelir.

zekat ve namaz

Biri maddi dünyamızı, öteki ise manevi hayatımızı temizler.

"Başkasının hakkını yiyerek zengin olmak yerine fakirlik daha iyidir.


Hangimiz sütten çıkmış ak kaşığız


Her an Yüce Allah'ı hatırda tutmak, O'na yönelmek, O'nu sevmek, O'na dönecegimizi düşünmek... İşte başaranlar bu yolla başardılar.


Hz. Ömer hassasiyeti gelişmedikçe "emanetler pazarlanmaya" devam edecektir.


Hz. Peygamber'e "kıyamet ne zaman kopacak?" diye soran kişiye  buyuruyor: 'Emanet ehil olmayana bırakılınca kıyameti bekle.'


Allah'ın azabından kurtulayım diyorsan, kendin için istediğini tüm Müslümanlar için de iste ve kendin için arzu etmediğin şeyi başkaları için arzu etme.

Diyelim ki âşık oldunuz.  Siz o dostu saatlerce dinleseniz bile doyamazsınız. İşte Yüce Allah'a âşık olan âşıkların hali buna benzer

Hz. Ömer şehit olunca Abdullah b. Mes'ud ra der ki İlmin onda dokuzu gitti.” Sahabe der ki, içimizde çok âlim var. Mes'ud ra cevablar Ben marifet ilminden bahsediyorum. Dünya ilminden değil.

Tenhada Allah'la (cc) olmak şuuru olmayınca namaz  temizleyemez
oruç kabul göremez  ahlak hâkim olamaz. Aldatmaktan vazgeçmeyiz
tuzak kurmaktan geri duramayız.

Tenhada Allah'la (cc) bir olmayınca
İman ve ibadetin zevkini tadamaz
Aldatan, yalan söyleyen, küçük gören ruh halinden kopamayız
Kısacası Müslüman olsak bile kâmil iman sahibi olamayız.

Varlıktan bu yana insanın en cok merak ettiği husus Yüce Allah'tır. Onun için O'nu tanımaya çalışır. Yüce Allah'tan korkar O'nu sever. İbadeti O'nun adına yapar.

doğru bildiğimiz yanlışlardan birisi de insanlarla ilgili değerlendirmeler
dir Önyargılıyız çoğu kez.

Bir tavra bakıp insanları kategorize ederiz. fırsat tanımayız güvenilen  birisi "iyidir"derse o  iyidir, "kötüdür" derse o insan  bizce  kötüdür artık.

elbette Allah dilerse, pek kolaydır.

yaratılanlar birbirine merhametle muamele ederlerse Allah da onlara merhamet eder.

Her an, her gece ve her gündüz dua için kuluna açık kapı tutan bir Rabbimiz var.

Dua için uygun bir yürek bulun Niyetlerinizi temiz kılın yeter ki.

Kötü söz, ağızdan ve kalemden kolay çıkar ama zor temizlenir.

Zekâtın kelime anlamı "artırma ve berekettir."

Hz şems dünyada tek mümin üşüyorsa, ısınma hakkına sahip değilsin.'

biliyorum ki, yeryüzünde üşüyen müminler var; ben artık ısınamıyorum."

Ya Rabbi! Ayakları sabit tutan Rabbim! Ayaklarımızı kaydırma. Ayakları kayana merhamet et.

Beni kınayıcılardan değil, ders alıcılardan kıl...Beni sözümle özümle bir kıl."

Peygamberimiz  secdesinde söyle dua ediyordu: "

Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana, senden yine sana sığınıyorum.
*
Şanın yücedir. Sana yaptığım övgüyü, senin kendi zatına yaptığın övgüye denk bulmuyorum. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim."
*
Şaban'ın on beşinci gecesi Yüce Allah, af dileyenleri bağışlar. Merhamet isteyenlere merhamet eder. İçini nefret ve kin bürümüş olanı ise haline bırakır."

Mekke ve Medine'den sonra en çok sahabe barındıran şehrin Türkiye'de olduğunu biliyor musunuz? 27 şehit sahabe ve 6 peygamber mezarına ev sahipliği yapan şehir Diyarbakır

Hz. Ebubekir yalvarırken şunu derdi: "Allah'ım bana sarsılmaz bir iman nasip et. İmanımda yakin olmamı nasip et. Sıhhat, afiyet ve halis niyet nasip et."

Hz. Ömer buyuruyor  Mahşer günü deseler ki herkes cennete girecek. sadece bir kişi cehenneme girecek. O ben miyim diye korkarım. Yine deseler ki herkes cehenneme girecek. bir kişi cennete girecek. O ben miyim diye ümitlenirim."

eskiler, beyne'l havf ve'r-reca korku ve ümidi beraber bulundurma, ikisi arasında yaşama demişler.

İslam hoşgörüdür.
İslam barışçıldır.
İslam toleranstır.
İslam diyalogdur.
İslam anlamak ve dinlemektir.

Allah'la samimi olmak,insanlara merhametli olmak,herkese kapıyı açık tutmak hayadır,imandır.

Bizim huyumuz böyledir, ya susarız ve hataları görmezden geliriz yahut da öylesine acımasız davranırız ki sağlam ve çürük olan malzemenin tümünü çöpe atmaya yelteniriz.

Bu dünyada ölümsüz hastalıksız
çilesiz ıstırapsız bir yer var mı?

ateşin doğasında vardır yakmak. Yakmazsa ateş olmaz, işte ateşi ateş olmaktan çıkaran şey, ateşin sahibine yakınlıktır; zira O, sadece O istemeyince ateş yakmaz.

"Seni hakkıyla bilemedik ya Rabbi!"

Hz. Peygamber  buyurur ki: "En büyük pehlivan, öfkesini yenendir.

Kur'an-ı Kerim, övdüklerinin arasına öfkelerini bastıranlar kazimine'l gayz sıfatını ekler.

"Veren al, alan elden hayırlıdır.

Hz. Ali namaz için secdedeyken kendisinden sadaka isteyen fakire parmağındaki yüzüğü  uzatmıştır. hem de başını secdeden kaldırmadan. Gösterişsiz, riyasız,

Bu günler fırsat günleridir. her şeyi sıkı tutalım. Zünnun-u Mısri'nin dediği gibi: "Recep tohum ekme, şaban sulama, ramazan ise hasat zamanıdır."


"Herhangi bir kardeşini güler yüzlü karşılaman sadakadır."

Peygamberimiz (sav) buyurur Sırat köprüsünden müminler geçerken alev alev yanan cehennem şöyle haykırır ey mümin, çabuk geç. senin nurun ateşi  söndürüyor."

"Ben kendimi terk etsem de,ben kendimi bıraksam da sen beni bırakma ya Rabbi"

Biz müslümanların en yanıldıkları noktada budur.İbadet yapar, emir ve yasakları iletiriz ama bu emir ve yasakların ruhundan uzak yaşarız.

Namaz kılarız ama kalp kırarız.
Hacca gideriz ama elimizi haramdan çekmeyiz. Onun için birbirimize tahammül edemeyiz

Abdest alırız ama kalbimizi kin ve nefretten alıkoymayız Camiye gideriz ama gönül kâbesini yıkarız.
Onun içinde bir arpa yol alamayız

kirlenen eli yıkayan değil temiz olan eli kirleten olmaya çabalarız. Onun için Kuran-ı Kerim'i okuruz ama bir Hz.Ebubekir bir Hz.Ömer  olamayız

Bir bardağı yapmak zordur, kırmak ise kolaydır.İnsanı kırmakta buna benzer. Kalbi kırmak zordur ama o kalbi onarmak zordur.

Sevmeyi ve hoşgörmeyi beceremiyorsak da nefretle bakmamayı beceremezmiyiz?

Doğru ve güzel olanı alkışlayamaz mıyız? İman ve ibadet lütfunu başkası ile paylaşamaz mıyız?

Merak etmeyiniz, cennet herkese yetecek kadar geniştir..


Her Peygambere bir dua imkanı verilmiş her Peygamber bunu dünyada kullanmıştır. Hz Sav ise
bunu ahrete saklamıştır İnananlara şefaat olarak.

Hz. Muaz (ra):Ya Resulullah (sav) dillerimizden sorguya çekilecek miyiz? Diyince Resulullah insanı burunları üzerine süründürerek cehenneme götüren dillerin umursamadan konuştukları değil midir? Sizler hayır söyleyiniz ki karşılığında hayırlara nail olasınız.
kim Allah'a ve ahirete iman ediyorsa hayır" söylesin buyurdu

insanların burunları üzerine süründürerek cehenneme götüren şey dillerinin umursamadan konuştukları kelimeler değil midir?
*
kim Allah'a ve ahirete iman ediyorsa "hayır" söylesin yada sussun; kötülük (şer) konuşmasın.
*
hayır söyleyiniz ki hayırlara nail olasınız.
*
dillerinizi kötü ve şer olandan koruyunuz ki selamet bulasınız.

İmam gazali kalplerin keşfi

ulu Allah (C.C.)  buyuruyor Allah'ı unuttukları için Allah'ın kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayınız. Onlar fasıklardır

Pey-gamber'imiz  buyuruyor

Allah'a kavuşmayı dileyen kimseye kavuşmaktan Allah hoşnut olur.
*
Allah'a kavuşmaktan hoşlanmayan kimseye kavuşmayı Allah  istemez

Ayetteki onlar fasıkların kendileridir ifadesi günah işlemeyi yol edinip sözünden cayanlar hidayet rahmet ve mağfiretten  sapanlar demektir

kâfir fasık Allah'a ve Resul'üne inanmayan, hidayetten çıkıp sapıklık çıkmazına koyulan kimsedir.

ulu Allah (C.C.) fasıklar hakkında buyuruyor O, Rabb'inin emrinden çıkmıştır

Facır fasık içki içen, haram yiyen, zina eden, günah işleyerek ibadetten sapıp isyana giren fakat  Allah'a ortak koşmamış  kimsedir

Ölmeden tevbe edip şahadet getirmedikçe kâfir fasığın affı umulmaz. facır fasık ise ölmeden sadece tevbe ettiği affa uğraması beklenebilir

Bilinmelidir ki, sebebi nefsin azgın arzuları olan her günahın affı beklenebilir. Buna karşılık kibir  günahının affı beklenemez.

şeytanın baş kaldırmasına sebep kibri olduğu için affedil-memiştir.

ölmeden önce günahlardan vazgeçip Allah'a tevbe gerekir ki, ulu Allah (C.C.) şöyle buyurur:
Kullarından gelen tevbeferi kabul ederek kötülükleri affeden O' dur

ulu Allah, tevbeyi kabul ederek yapılmış olan kötülükleri bağışlıyor

Peygamber'imiz sav  buyuruyor:

Günahlarından tevbe eden hiç günah işlememiş kimse gibidir.

bir genç hz ömeri görünce utanıp
içki şişesini sakladı Allah'ım beni. rezil etme ayıbımı sakla, bir daha içki içmem diyip  tövbe eddi Allah
gencin içkisini sirke ile değiştirdi ve genç Hz ömerin karşısına ak bir yüzle çıktı elbette Allah cc tüm
salih ve samimi tevbeleri kabul edip günah içkisini ibadet sirkesine dönüştürecektir.

kötülüğe batmış bir günahkâr, dönülmez bir tevbe ile kötülükden vazgeçecek olsa ulu Allah günah içkisini ibadet sirkesine dönüştürür
General
RE: Dini söz ve kitaplar
İmâm-ı Gazalî’ hazretlerinden hikmetli sözler

Ne kadar kibirli dursa da bardağın önünde eğilir çaydanlık. Öyleyse bu büyüklenme niye? Bu kibir, niçin?

Bedenine değil kendine değer ver, ve gönlünü olgunlaştır ! Çünkü kişi; bedeni kadar değil, ruhu kadar insandır.

kişi; bedeni kadar değil,
ruhu kadar insandır.

Şüphe duymayan hakikati bulamaz.

Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.

söz söyleyeceğin zaman düşün! Eğer o sözü söylemediğin zaman mesul olacaksan söyle. Yoksa sus.

Çocuktaki utanma hali ondaki akıl nurunun alametidir.

Ölüm Allah’ın sevgili kullarına, bir bardak tatlı soğuk suyu içmek kadar kolay gelir.

İlmi ile amel etmeyen alim; başkalarını giydirdiği halde kendisi çıplak olan iğne gibidir.

Belaya şükretmek lazımdır.

küfür ve günahlardan başka bela yoktur ki, içinde senin bilmediğin bir iyilik olmasın!

Allah, senin iyiliğini senden iyi bilir.

Uzun mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür.

Cuma günü günah işlemeden geçerse, diğer günler de selametle geçer.

ölüm daha evvel gelebilir. Pişman olur, kalırsın. Yarın tevbe etmeyi bugün tevbe etmekten kolay zannediyorsun, yanılıyorsun.

Bil ki, kalble gıybet etmek, dille etmek gibi haramdır.

Bir kimsenin noksanını, kusurunu başkasına söylemek doğru olmadığı gibi, kendi kendine söylemek de caiz değildir.

Sabır insana mahsustur. Hayvanlarda sabır yoktur. Meleklerin ise sabra ihtiyacı yoktur.

Tamahkar, aç gözlü olma, kalbin katı ve kara olur.

Çok mal artırmak için hasislik yapma.

Dargın ve küskün olanları barıştır ki yarın kıyamet gününde sevinenlerden olasın.

Dünyada kimi sever ve kim ile düşüp kalkarsan kıyamette onunla haşrolursun. O halde alimlerin ve salihlerin sohbetine devam et..!


Allahü teâlânın verdiği nimeti, Onun sevdiği yerde harcamak şükür; sevmediği yerde kullanmak ise küfran-ı nimettir nimeti inkârdır

Allah-ü teâlânın, her yaptığımızı her düşündüğümüzü bildiğini unutmamalıyız.

İnsanlar birbirinin dışını görür. Allahü teâlâ ise, hem dışını, hem içini görür. Bunu bilen bir kimsenin işleri ve düşünceleri edepli olur.

Aklı olan kimse nefsine demelidir ki: Benim sermayem, yalnız ömrümdür. Başka bir şeyim yoktur. Bu sermaye, o kadar kıymetlidir ki,

her çıkan nefes hiçbir şeyle tekrar ele geçmez ve nefesler sayılıdır, azalmaktadır.

bu günü elden kaçırmamak bunu saadete kavuşmak için kullanmamaktan daha büyük ziyan olur mu?

Yarın ölecekmiş gibi bütün âzâlarını haramdan koru.

Ey nefsim, sonra tevbe ederim ve iyi şeyler yaparım, diyorsan, ölüm daha önce gelebilir, pişman olup kalırsın., aldanıyorsun.

Servetinin tam listesini çoluk çocuğuna verme. Çünkü az görecek olurlarsa kendilerini zayıf zannederler. Çok görecek olurlarsa yaşayışlarında değişiklik isterler.

çocukları hırpalamadan belli ölçüde idare etmeye çalış.

Karşındaki adam sana ölçüsüz davranır, küstahlıkta bulunursa sen de nezih ve ağırbaşlı davran.

Karşındaki Seni kızdıracak olursa, yine ölçülü konuşmaya çalış, kendi şerefini düşün.

Devrin hükümdarı sana yakınlık gösterirse, onunla mızrak ucunda bulunduğunu hesapla.

hükümdarla yakını arasına girme. Ancak iyilik ve hayırlı işlerde gir.

hükümdarla yakınları arasına giren kişinin düşüşü ani ve süratli olur.

Büyüklerin sofrasında dikkatli ol: Ey oğul! Büyüklerle bir sofraya oturduğun zaman fazla su isteme. Etin kemiği ile fazla meşgul olma.

Hiçbir yemeği ayıplama ve küçümseme. Sonra sofra sahibini üzmüş olursun.


Gözü aç ve savurgan olma:

oğul! bir miskin gibi gözü aç; mal kıymeti bilmeyen, ileriyi görmeyen bir sefih gibi savurgan olma.

Sana ait hakları belirle. Dostuna saygılı, düşmanına insaflı ol.

Su içerken acele ile bardağı dikerek, hort hort içme. Vücuda zarardır. Yavaş yavaş arada nefes alarak iç.

Dükkânını erken aç, geç kapa ve Besmele çek ve “La havle velâ kuvvete illâ billahilaliyyilazîm”i oku.

Dünya ahiretin tarlası ve hidayet konaklarından bir konaktır.


Allah Teâlâ ilim nurlarını insanoğlundan esirgememiştir;

Allah Teâlâ cimrilik yapmaktan münezzehtir.

İlim nurlarının kalbe akmamasının sebebi, o kalpleri doldurmuş bulunan bulanıklık ve kötülüklerdir.

kalpler kaplara benzer; bir kap su ile dolu ise, havanın o kaba girmesine imkân yoktur.

Kalp mâsiva ile dolu oldukça Allah’ın celâl marifeti oraya girmez.

İlimlerin en şerefli olanı Allah’ın sıfat ve fiillerini bildiren ilimdir. İnsan bu ilimle kemâle ulaşır. Kâmil olmanın saadetini duyar.

İnsanoğlu, Allah’ın celâl ve kemâl sıfatlarının komşuluğuna ulaştığı zaman, ona büyük saadetler kazandıracağı muhakkaktır.

Kalplerin ve insan basiretinin cilası zikirdir. Zikri ancak muttaki kullar yapabilirler.

takva zikrin kapısı; zikir keşfin kapısı, keşif ise büyük zafere açılan kapının ta kendisidir.

Kalbiyle arasındaki perdeler aralanan bir kimseye, mülk ve melekûtun tecellisi görünür. Böyle bir kimse, genişliği yerle gökleri içine alan cenneti müşahede eder

İbadetlerin esası kalbin tezkiyesidir. Kalbin tasfiyesi de marifet nurunun orada doğması ile mümkündür.

Akılcıların dini inkârları sakın seni şaşırtmasın; zira şarkta bulunan bir insanın garbdaki hakikati bilmesi imkânsızdır.

Etrafta ilâhî rüzgârlar esiyor; kalp gözlerini örten perdeleri açıyor. İşte bu gözler Levh-i Mahfuzda, yazılı olan birtakım hakikatleri görürler.

Güler yüzle karşıladığın kimse, seni asık bir yüzle karşılar ve bilgileriyle sana mihnet yüklerse, Allah böyle kimselerin sayılarını artırmasın!

Müminin kalbi ölmez, ilmi, ölüm anında silinip gitmez. Kalbindeki berraklık kesinlikle sönmez.

Hasan Basrî der ki ‘Toprak imanın merkezini yiyip bitiremez’.

Kur’an takvanın, hidayetin ve keşfin anahtarı olduğunu açıkça beyan eder.

Fakat ne yazık ki halk farzı terk etmiş ve vesveselere sebep olan fuzulî ilimlerle uğraşır olmuştur. İşte bu ilimleri vesile ederek şeytan onları yoldan çıkarmaktadır.

Âlimlerin birbirlerine hücum ettiklerini, birbirlerine haset ettiklerini gördüğün zaman, onların dünya hayatına karşılık ahiretlerini sattıklarına hükmet!


Kadınların görevlerinden biri de kocalarının malını israf etmemeleridir.

Her şeyin bir direği vardır. Dinin direği de fıkıh ilmidir.

Ey Oğul! Nasihat etmek kolaydır. Mühim olan onu tutup gereğince amel etmektir. Bu ise çok zordur.

Akıl sınırlıdır. Onunla erilmez. Her şey Resûlullah’ın (s.a.v) ruh feyzine tutunmaktan ibarettir. Ben ona yapıştım ve kurtuldum.

Sana Allah’ı hatırlatacak bir arkadaş bulunca ona sımsıkı sarıl, ondan ayrılma, onu küçümseme. Onu kendin için bir devlet bil.

Dünya ve ahiretin yaratılmasından maksat ilim ve ibadettir.

Bir kula her şartta ilim ve ibadetle
meşgul olması, onlar için yorulması ve ancak onlara bakması gerekir.

Ölü olsun, diri olsun sakın kimseyi küçük görme; sonra helâk olursun. Çünkü bilemezsin, belki o senden daha hayırlı biridir.

Helal yemek lazımdır. İslâm’a uygun kazanmak lazımdır. Çünkü din, hakikat ancak helâl yemekle meydana gelir.

Say ki öldün; yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan olursun.

Mü’minin kalbi ölmez,

Mü’minin kalbi Kalbindeki berraklık kesinlikle sönmez.

 
İmam gazali kalplerin keşfi


Ebu Hureyre ra ya bir kadın gelip
ben günah tevbem kabul olur mu» diye sorar hureyre ra günâhın nedir» diye sorar Kadın «zina yaptım ve zinadan olan çocuğumu öldürdüm» cevabını verir ebu hureyre sen mahvoldun ve cana kıydın, yemin ederim ki, senin tevbe kabul edilmez» karşılığını verir sizce kadının tevbesi kabul olurmu

Ulu Allah buyuruyor Onlar ki, Allah'ın yanına başka bir ilâh katıp tapmazlar, Allah'ın haram kıldığı cana kıymazlar, onlar Allah'ın gerçek kullarıdırlar


Kim haram işlerse cezaya çarpılır.

Kim haram işlerse Kıyamet günü azabı kat kat olur

Kim haram işlerse perişanlık içinde azab ile ebediyyen başbaşa bırakılır. Yalnız tevbe ederek salih ameller işleyen başka

adamın biri çölde çirkin bir yüz görür sen kimsin» der. Çirkin yüz «ben çirkin amellerinim», diyince Adam «senden nasıl kurtulurum diye sorar çirkin yüz kurtuluşun yolu Peygamber'e selât-ü selâm getirmektir cevabını verir

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor Bana getirilen selât-ü selâm, sırat köprüsü üzerinde ışıktır,
*
cuma günü seksen kere selât-ü selâm getiren kimsenin geçmiş seksen yıl-lık günahı affedilir»

adamın biri Peygamber'imize selâm getirmez ve rüyada Hz Muhammed Sav i görür efendimiz yüz çevirir Adam sorar beni nasıl tanımazsın, ben ümmetindenim diyince HZ Sav buyurur sen selât-ü selâm getirerek beni hatırlama-dın ki! Benim ümmetimi tanımam, üzerime getirecekleri selât-ü selâm ile ölçülüdür

Adamın biri her sabah uyanınca
Peygamber'imize yüz kere selât-ü selâm getirirdi Bir müddet sonra Peygamber'imizi rüyasında gördu Peygamber'imiz seni tanıyorum ve sana şefaat edeceğim» diye müjde verdi çünkü ümmetimi tanımam, selât-ü selâm ile ölçülüdür

Allah CC buyurur ki Ey Rasulüm! De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız, bana uyunuz da Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin.

Hiç şüphesiz Allah, bağışlayıcı ve esirgeyicidir

Peygamber'imiz buyurur

Allah'ı seviyorsanız, tebliğ ettiğim dini kabul ederek bana uyunuz.
*
ben O'nun bildirisini size ulaştıran ve sizinle ilgili hükümlerini açıklayan bir Allah Rasûlüyüm.
*
Eğer benim O'nun adına yaptığım davete uyarsanız, o sizi sever ve günahlarınızıbağışlar.
*
Hiç şüphesiz O, bağışlayıcı ve esirgeyicidir.

Mü'minlerin Allah'ı sevmesi, O'nun emrine uymakla, ibadetine koşmakla ve hoşnutluğunu aramakla olur.

Allah CC nün mü'minleri sevmesi, onlara merhametle muamele edip mükâfatlandırması, günahlarını bağışlaması, onlara rahmet ve başarı ihsan eylemesi demektir.

İmam-ı Gazalî der ki,

Cenneti sevdiğini söylediği halde ibadet etmeyen kimse yalancıdır

Peygamber'imizi sevdiğini ileri sürdüğü halde alimler ile fakirleri sevmeyen yalancıdır.

Cehennemden korktuğunu iddia ettiği halde günah işlemekten vazgeçmeyen kimse yalancıdır.

Rabia-i Adviyye

Allah'a isyan ediyorsun,
oysa O'nu sever görünüyorsun
Hayatım hakkı için bu durum, mantık prensiplerini alt-üst eder.
*
Eğer sevgin doğru olsaydı, O'nun emirlerine uyardın Çünkü aşık, sevgilisinin sözünden çıkmaz
*
Sevginin alâmeti, sevgilinin arzusuna, uymak ve onunla ters düşmekten sakınmaktır.


bir gün bir gurup imam Şibli hz lerini ziyaret eder. Büyük Veli kimsiniz» diye sorar. biz seni sevenleriz» diye, cevap verirler.
Şiblî elinde taş onları taşlamaya başlar, adamlar kaçınca. Veli benden niye kaçıyorsunuz, eğer beni sevseydiniz, belâmdan kaçınmazdınız» diye azarlar.

İmam şibli hz

Muhabbet ehli, sevgi kadehinden içtiler, beldeler ve yeryüzü onlara dar geldi, Allah'ı hakkı ile bildiler,

O'nun sevgi kadehinden içtiler,
ululuk ve kudreti karşısında şaşkın kaldılar. O'nun denizinde boğuldular, yalnız O'na seslenmekten zevk alır oldular.

Ey mevlâm! Sevgini hatırlamak sarhoş etti beni Sen sarhoş olmayan hiç bir aşık gördün mü?

deve sarhoş olduğu zaman kırk gün yem yemezmiş peki sizin Allah için hiç bir yiyecek veya içecekten vazgeçtiğiniz oldu mu?

Hz. Ali der ki

Cenneti seven kimse iyiliklere koşar.
*
Cehennemden korkan kimse, Nefsini aşırı arzulardan alakor.
*
Ölümün kaçınılmazlığına inanan kimsenin gözünde dünyalık hazlar önemsizleşir.

Allah sevgisinin yarım zerresini taşıyan kimse insanoğlunun sözünü hiç duyar mı sen onu testere ile ikiye biçsen onun acısını bile duymaz.»

Dünyayı sevmesine rağmen Allah'ızikretmekten lezzet aldığını söyleyen kimse,aldanmıştır

İnsanları pohpohlamayı sevdiği halde amelde ihlâsı sevdiğini id-dia eden kimse,aldanmıştır

Nefsinin burnunu kırmaksızın Allah'ı sevdiğini ileri süren kimse
aldanmıştır

Peygamber'imiz buyuruyor ümmetim Dünyayı sevecek, ahireti unutacaklardır.

Peygamber'imiz buyuruyor ümmetim Malı sevecekler, fakat ahiret günü hesaplaşmasını unutacaklardır.

Peygamber'imiz buyuruyor ümmetim Mahlukatı sevecekler, yaratıcıyı unutacaklardır Günahları sevecekler, tevbeyi unutacaklardır.

Peygamber'imiz buyuruyor ümmetim Köşkleri sevecekler, mezarları unutacaklardır.

Mansur İbni Ammar

ey delikanlı! Gençliğin seni aldatmasın.

Boş kuruntulara dalarak tevbe etmeyi hep ileriye bırakan ve öleceğini düşünmeyen nice genç vardır

nice genç Yarın, ya da öbür gün tevbe edeceğim» diye cevap verir. Oy-sa tevbeye sıra getirmeden ölüm meleği ona geliverir ve kabrin boşluğuna yuvarlanır,

kabrin boşluğunda ne malın, ne kölenin, ne çoluk-çocuğun ve ne de ana-babanın bir faydası vardır.

Allah'ım! Bize ölmeden evvel tevbe etmeyi nasib eyle,

Allah'ım! gaflette iken bizi ikaz buyur ve elçilerin önderi olan Peygamber'imizin şefaatinden faydalanmamızı müyesser eyle.

Müminin özelliği, günah işler işlemez hemen o gün, hatta o anda tevbe etmesi, işlediği kusura karşı pişmanlık duyması,

Müminin özelliği dünyadan azık edecek kadar bir paya razı olarak onun ile oyalanmaması, kendini ahiret için amel etmeye vermesi ve Allah'a ihlâs içinde ibadet etmesidir

münafık bir adam karısına sadaka vermemek yemini verdirmiş, bir gün kadın Allah rızası için sadaka
verdim diyince şeytan adam ateş yakıp gir içeri diye emretmiş kadın
ziynetlerini giyip süslenmiş adam bu nedir diyince kadın cevaplar seven sevgilisi için süslenir, ben sevgilimi ziyarete gidiyorum» diyerek kendini tandıra atmış,
General
RE: Dini söz ve kitaplar
İmam gazali kalplerin keşfi

Hz Asiye  iman edince kocası firavun vücuduna kazıklar vurdurur annemize dinden dönmesini emreder annemiz şu cevabı verir  zorbalığın nefsime hükmedebilir, ancak kalbim Allah himayesindedir Beni kıymık kıymık doğrasan bile sadece Allah'a duyduğum sevginin artmasına sebep olabilirsin.»

Hz Asiye  kocası zalim firavuna şöyle seslenir zorbalığın nefsime hükmedebilir ama kalbim Allah himayesindedir kıymık kıymık doğrasan bile Allah'a  duyduğum sevginin artmasına sebep olursun
Nisa suresi buyurdu teslimiyetle tabi olmadıkça  inanmış olmazlar.

Hz Asiye Beni kıymık kıymık doğrasan bile sadece Allah'a karşı duy-duğum sevginin artmasına sebep olabilirsin.

Hz. Musa Hz Asiye annemiz için şöyle vahyeder ey Asiye! Göklerin melekleri yolunu gözlüyor hepsi senin özlemini çekiyor,

Hz. Musa Hz Asiye annemiz için şöyle vahyeder ulu Allah seninle iftihar ediyor, ne istiyorsan söyle, mutlaka yerine getirilecektir.»


Firavu'nun karısı Hz Asiye'ye yaptığı işkencelerden birisi de kızgın güneş altında yanmaya bırakmaktır
Ama o işkencede melekler annemizi kanatları altına alır Hz asiye cennetteki evini görürdü

Firavun, karısı Hz Asiye için 4 kazık
kazık çaktırıp annemizi göğsüne bir değirmen taşı bindirerek kızgın güneşin altında kazığın üzerine yatırıp yanmaya bırakır. Hz Asiye
başını göğe kaldırarak Ey Rabbim bana cennette senin yanında bir ev yap diye dua eder ve Allah O'nu en şerefli şekilde kurtararak cennete çıkarır O orada yer, içer.»

Hz Asiye annemiz şöyle dua ederdi
Ey Rabbim bana cennette senin yanında bir ev yap

Allah'a (C.C.) sığınmak, O'ndan yardım dilemek, sıkıntı ve belâda kurtuluş istemek salihlerin bir geleneği ve müminlerin bir göreneğidir.

Cüneyd ül-Bağdadî hzleri çarşıda mağazasını açar, hemen namaza dururdu. Dört yüz rekat kıldıktan sonra evine dönerdi.

İbnî Davud'un kırk yıl yatsı abdesti ile sabah namazı kıldığı bildirilmiştir.

Mü'minin her zaman abdestli olması gerekir. Her abdest bozduğunda abdest tazeleyerek iki rek'at namaz kılmalıdır.

Mü'min Nerede oturursa otursun kıbleye yüzünün dönük olmasına dikkat etmesi gerekir.

Mü'min Kendii daima efendimizin huzurunda oturuyormuş gibi farz ederek ona göre kendisine çeki düzen vermelidir.

Mü'minin her hareketi vakar ve ağırbaşlı olsun, kabalıklara katlanarak her çirkin harekete karşılık vermesin,

Mü'min kusurlarına karşılık hemen istiğfar etsin, kendini ve amelini beğenip böbürlenmesin.

kendini beğenmek, şeytanın sıfatlarındandır. Mü'min kendini küçümsesin,


salihlere hürmet ve mühimseme nazarı ile bak çünkü salihlere hürmet bilmeyenleri Allah (C.C.) onlarla  bulunma nimetinden mahrum eder.


İbadete hürmet  bilmeyenlerin  kalbinden Allah ibadet lezzetini çıkarır.

Ebu Ali, Fudayl a ey Şeyh! İnsan ne zaman salih sıfatını kazanır? diye sorulunca O cevap verdi: «Kulun niyeti, nasihat etmek, kalbinde Allah korkusu, dilinde doğru söz bulunur ve tüm davranışları salih amel olduğu zaman o salih sıfata hak kazanır.


Ulu Allah Mi'rac'da efendimize
ey Ahmed insanların günahlardan en kaçınanı ve dünyadan en el-etek çekmişi olmak istiyorsan, Ahirete yö-nel diye buyurdu.

Peygamber'imiz miracta ey rabbim
dünyadan nasıl el-etek çekeyim diye sordu. Ulu Allah sadece yiyip
içecek kadar yanında bulundur. Yarın için biriktirme, hiç durmadan beni zikret» diye buyurdu.

Peygamber'imiz Allah'ım! Seni nasıl devamlı zikre-deyim diye sordu Ulu Allah insanlardan uzak durmakla; uykunu namaz yemeğini açlık yapmakla buyurdu

Peygamber'imiz buyuruyor ki

Dünyadan uzak durmak  bedeni ve kalbi huzura ka-vuşturur.
*
dünya tutkunluğu keder ve üzüntüyü artırır.
*
Dünya sevgisi, her günahın başıdır
*
dünyadan uzak durmak da her iyilik ve iba-detin ilk adımıdır.

kalbin ilâcı, gece-gündüz Allah'a yalvarmak, yakarmak, O'ndan af dilemek, O'na ibadet etmeye koyulmak. O'ndan özür dilemektir.
şifa ise  Allah'dandır

Salih kişi doktora seslenir Kalbleri tedavi edebilir misin?» kalbi günahlar karartmıştır tedavisi var mıdır? deyince Doktor cevablar kalbin ilâcı, Allah'a yalvarmak, yakarmak, af dilemek, ve ibadettir Kalblerin şifası ise gayblerin bilicisi olan Allah'dandır


adamın biri bir köle satın alır. Köle efendisine şart koşar der ki Evinde benden başkasını girmeyeceği bir oda ayıracaksın diyince adam
kabul eder ve köle yıkık bir oda seçer; Adam «oğlum, neden yıkık bir ev seçtin» deyince Köle cevap
verir efendim. Allah ile olunca yıkıntıların bakımlı bahçe gibi olduğunu bilmiyor musunuz» der

Allah ile birlikte olunca yıkıntıların bakımlı bahçe gibi olduğunu bilmiyor musunuz

köle efendisine şart koşar Gündüz iş buyurup geceleri vermeyeceksin
diyince efendisi kabul eder Köle  gündüz hizmet edip, geceleri Allaha dua ederdi Allah'ım! Efendim hakkını ödemek için gündüz hizmet ediyorum böyle olmasaydı, gece
ve gündüzü sırf sana ibadetle geçirirdim. mazur gör, ya Rabb'i.»

Köle Allah'ına şu sözlerle yakarır Allah'ım! Efendimin hakkını omuzlarıma yükledin ona gündüz hizmet ediyorum böyle olmasaydı, gece gündüz sana ibadet ederdim Beni mazur gör, ya Rabb'i.»

Hz. Musa nın bir dostu vardı Bir gün dostu Hz. Musadan Allahı tanımak istedi bir müddet sonra
Hz Musanın dostu dağlara düşüp
kayıplara karıştı Hz. Musa Allahım Rabb'ım! dostum, kardeşimdi.onu kaybettim.diye dua edince ulu bir ses cevap verdi ey Musa! Beni iyice tanıyan kimse artık insanoğlu ile düşüp kalkmaz.»

Hz. Yahya göz kapayıp açasıya kadar bile kalbim Allah'ımdan başkası ile irtibat kursa Allah'ı tanıma-dığımı anlarım

Hz. Yahya ile Hz. İsa çarşıda yürürken bir kadın onlara çarpar Hz. Yahya vallahi hiç  anlamadım» der. Hz. İsa, Yahyaya «sübhanellah! Vücudun yanımda, ama kalbin nerede» diyince Hz. Yahya cevap  verir, «Ey Halamoğlu göz kapayıp açasıya kadar bile kalbim Allahdan başkası ile irtibat kursa Allah'ı tanımadığımı anlarım

Allah'ı tanımak, dünya ve Ahiretten sıyrılarak sırf Allah'a yönelmek, muhabbet şarabı ile sarhoş olduktan sonra onun cemalini görünceye kadar ayılmamaktır.

Şeytan cehenneme atılınca bu gün merhametten umut kestiğim gün derdi ve Allah meleklere şeytan ve yardakçılarını ateşten topuzlarla dövmelerini emrederdi. bu emir hiç durmaksızın kırk yıl devam ederdi Cehennemden Allah'a sığınırız.

Kıyamet günü İblis mahşere getirilir, daha önce kurulan ateşten bir koltuğa oturması emredilir. Boynunda lânet hal-kası vardır.

Kıyamet günü İblis mahşere getirilir Allah azab meleklerine onu oturduğu koltuktan sürükleyerek cehenneme atmalarını emreder.


Ulu Allah iblise Hz. Adem'e secde etmesini emredince Allah'a dedi ki, onu benden üstün mü tutuyorsun? Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten onu çamurdan yarattın» Allah şeytana dilediğimi yaparım» diye cevap verdi.Bunun üzerine Allah yakışıklı vücudunu bozdu, onu domuz suretine çevirdi, yüzü maymun yüzüne döndü,

iblis burun kıvırarak Hz. Adem'e secde edeceği yerde sırt çevirdi,  bütün melekler ilahi emre Uyarak
secdeye kapandıkları halde şeytan
ayakta dikildi bunun üzerine Allah
onu domuz sureti-ne çevirdi yüzü maymun yüzüne döndü, gözleri iki yarık halini aldı, dudakları öküzünkilere döndü,

iblis Allah'ın emrini kırdı ve hiç bir pişmanlık duymayarak melekler Hz
Ademe secde ederken şeytan tek
başına ayakta kaldı. Allahta onun başını deve başı yüzü dudakları ökü-zünkilere döndürdü azı dişleri domuzunkiler gibi ağzından fırladı, sakalı yolundu, çenesinde sadece yedi seyrek tüy kaldı.

Allah iblisi önce cennetten, sonra gökten ve yeryüzünden kovdu Kâfir olduğu için Allah'ın lâneti Kıyamete dek onunladır. Oysa daha önce yakışıklı, bilgili, çok ibadet eden, meleklerin Tavusu ve büyüğü idi imrenilir, bir kimse idi. Bunların ona faydası olmadı. Bundan herkesin ibret alması gerekir.

İblis tuzağa düşürülünce Cebrail ve Mikâil ağlamaya başlar Allah cc niye ağlıyorsunuz» diye sorar sana varan yoldaki tuzaklardan emin değiliz» derler, Ulu Allah onlara «işte öyle olunuz, benim yolumda tuzağa düşmeyeceğinize hiç bir zaman güvenmeyiniz» buyurur.

İblis Allah'ın katından kovulunca ey Rabb'ım! Adem yüzünden beni cennetten kovdun. Ben ondan tek başıma öç alamam, ancak sen beni üzerine salarsan öcümü alabilirim deyince Allah ona «seni onun oğulları üzerine salıyorum,çünkü peygamberler senin tu-zağından korunmuşlardır» diye karşılık verir.

Şeytanın tuzağına karşı Hz. Adem ya Rabb'i! Onu üzerime saldın senin yardımın olmazsa kendimi savunamam der ulu Allah buyurur
senin soyundan her doğan çocuğa  bir  melek koruyucu veriyorum»

iyiliklerin mükâfatı on kattır»
*
canlar çıkmadıkça tevbe imkânını ellerinden almam»
*
ince eleyip sık dokumadan onları affederim»


İblis der ki, «ya Rabb'i! Adem'-in soyundan peygamberler yarattın,  kitaplar indirdin, hani benim elçilerim» Allah«kâhinler» diye cevap verir.

Şeytan «kitaplarım ne olacak» diye sorar. Allah «vücudlara döğmeler yolu ile işlenen yazı ve re-simler» cevabını verir.

Şeytan sözüm ne olacak» der. Allah «yalan» diye karşılık verir.

Şeytan  müezzinim kim olacak» der. Allah«çalgı âletleri» diye cevap verir.

Şeytan «mescidim neresi» der. AlIah «çarşı ve pazar» diye karşılık verîr.

Şeytan «Evim neresi» diye sorar. Allah «hamam» diye cevap verir..

Şeytan «yiyeceğim ne olacak» der. Allah «üzerinde adım anılmayan her türlü gıda maddesi» diye karşılık verir

Şeytan içeceğim ne diyince Allah «sarhoşluk veren bütün içecekler senin» karşılığını verir

Seytan « tuzağım neler olacak» der. Allah «kadınlar» cevabını verir.

Ulu Allah (C.C.) buyuruyor ki Biz emaneti göklere, yeryüzüne ve dağlara arzettik. Onlar yüklenmeye yanaşmadılar, ondan ürktüler«

Âyet-i kerimedeki «emanet» in mânası, karşılığında sevap yahut ceza tahakkuk eden ibadet ve farzlardır

şeriatı yüklenmek, göklerin, yeryüzünün ve dağların kaçınmasını haklı çıkaracak kadar dev bir iştir.

Emanet» kelime olarak «iman» kelimesi ile ayni köktendir. Buna göre Allah'ın emanetini koruyan kimsenin Allah da imanını korur

Pey-gamber'imiz (S.A.S.)  buyurur:

Emanete karşı titizlik göstermeyenlerin imanı yoktur
*
Sözünde durmayanın dini yoktur

şair der ki

Korkarak hiyanete razı olanın boynu devrilsin
*
emaneti korumaya yan çizenin
Dini ve insanlığı bir yana bırakarak başını alıp gitmiştir Yaşadıkça başına gelecek belâlar birbirini takip edecektir.
*
Hıyanete boyun eğmeği huy edinen kimse Pek kısa zamanda sıranın kendisine gelmesine lâyıktır.
*
Zilletler durmadan elemlerini yağdırırlar Zimmetine hıyanet edenler ile sözünü tutmayanlara.


Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor

Mü'min hıyanet ve yalan ile ilgisi olmayan her huyu edinebilir
*
Ümmetim, emaneti ganimet ve sadakayı angarya saymadıkça iyi yoldadır»
*
Emaneti güvendiğin kimseye teslim et,
*
sana hainlik edene sen de karşılık verme
*
Münafığın alâmeti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, verdiği sözü tutmaz, verilen emanete hiyanet eder.»

münafık bir kimseye birisi güvenip bir sır verse hemen hıyanet ederek onu başkalarına açar,

münafık bir kimseye bir emanet tevdi edilse onu inkâr ederek veya korumayarak  izinsiz kullanarak ona karşı hıyanet eder.

Emaneti korumak,  meleklerin, peygamberler'in sıfatı ve Allah korkusu taşıyan iyilerin huyudur.

Ulu Allah (C.C.) şöyle buyurur Hiç şüphesiz Allah size emanetleri lâyık olanlara vermenizi em-reder.

idarecilerin mazlumu destekleyip hakkını ortaya çıkarmaları gerekir, bu bir emanettir.

idarecilerin Başta yetimler olmak üzere müslümanların mallarını korumaları gerekir, çünkü o bir emanettir.

Âlimlerin halka dinin hükümlerini öğretmeleri gerekir, bu âlimlerin koruyuculuğuna teslim edilmiş bir emanettir.

Ana-babanın çocuğuna iyi terbiye vererek göz - kulak olması gerekir, çünkü çocuk ana - babaya teslim edilmiş bir emanettir.

Peygamber'imiz (S.A.S.)  buyuruyor
Hepiniz ayrı ayrı birer çobansınız, herkes sürüsünden sorumludur.»

bir kul Kıyamet günü ulu Allah'ın huzuruna getirilir Allah cc emaneti
verdin mi» diye sorar. Kul «hayır, ya Rabbl!» diyince Allah bir meleğe emir verir, adam cehenneme götürülür ve cehennemin dibine düşen o emaneti gösterirler ve adam ateşe atılır. ve yetmiş yıl ateşte batmaya devam eder.

kıyamet günü emanete sahip çıkmayan bir adam Allah  cc nün
emri ile cehenneme düşen emaneti
almak için tam yetmiş yıl boyunca cehennemin dibine iner tam emaneti alıp yükselirken tekrar cehenneme  batar taki efendimizin şefaati sayesinde Allah'ın lütfu imdadına yetişerek emanet sahibi ona hakkını helâl edinceye kadar

bir gün Peygamber'imiz namaz kılarken gözlerini havaya kaldırır ve âyet iner âyet namazda huşu içinde olunmasını ve gözlerin secdeden ayırılmamasını emretmektedir.

Peygamber'imiz (S.A.S.) namaz kıldığı vakit gözlerini semaya dikerdi. Bunun üzerine âyet inmiş, oda hemen başını eğmiştir

Peygamber'imiz (S.A.S.)  buyuruyor
Beş vakit namaz, bir nehir gibidir, her gün beş kere bu nehre girip yıkanırsa üzerinde kir namına bir şey kalabilir mi?

büyükleri dışında bütün günahları, geride hiç bir şey bırakmamak üzere, beş vakit namaz giderir.

huşu içinde ve kalb huzuru ile kılınan namaz kir pas ve günahı giderir böyle olmayan namaz da  reddedilir.

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor
Dünyanın ile ilgisini keserek iki rek'at namaz kılan kim-senin geçmiş »bütün günahları affedilir»

Namaz kılmak, hacca gitmek, Beytüllah'ı tavaf etmek ve diğer ibadetler,Allah'ı hatırda tutmak için emredilmiştir. amaç ve hedef o'dur

kalbinde saygı ve ürperme bulunmayınca  hatırlamanın (zikrin) ne kıymeti vardır?»

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor Kötü ve çirkin davranışlardan alıkoyamayan namaz kulun Allah
uzaklaşmasına  sebep olur,»

Bekir İbni Abdullah der ki, ey insanoğlu! Allah'ın huzuruna izinsiz girip tercümansız konuşmak istersen iyicene abdest alırsın, ve namaz yerine gidersin. İşte o anda Allah'ın huzuruna izinsiz girmiş, tercümansız konuşmuş olursun.


Hz. Ayşe ra diyor ki, «Rasulüllah ile karşılıklı konuşurduk O bize biz de O'na bir şey söylerdik. Fakat namaz vakti girince Allah'ın azameti ile öylesine meşgul olurduk ki, ne O bizi tanır ve ne de biz O'nu tanırdık

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:Allah, kulun kalbi ile bedenini birlikte hazırlayarak kılmadığı namazın tarafına bakmaz.»

Allah'ın dostu Hz. İbrahim namaza durduğu zaman iki mil uzaktan kalbinin atışı duyulurdu.

Said ül-Tenuhî namaz kılarken yanağından sakalına süzülen göz yaşları dinmezdi.

Peygamber'imiz (S.A.S.) adamın birini namazda sakalı ile oynarken gördü ve «eğer bu adamın kalbi Allah korkusu taşısa azaları da taşırdı» diye buyurdu.

Hz. Ali namaz vakti girince titrer rengi atardı. göğe yere ve dağlara arzedilince ürkerek yüklenmekten çekindikleri halde benim üzerime aldığım emânetin vakti geldi» diye cevap verirdi.

İbni Abbas ra der ki, tefekkür ile kılınan iki rekat namaz, başıboş bir kalb ile kılınan bir gecelik namazdan daha hayırlıdır

Peygamberimiz (S.A.S.) buyuruyor :
ümmetimden öyleleri gelecek ki, camilerde  oturacaklar. Dillerinden dünya sevgisi düşmeyecektir. Öyleleri ile oturmayın, Allahın onlara hiç bir haceti yoktur.»

Peygamberimiz buyurdu

insanlar arasında en çirkin hırsız Namazından çalandır ruküunu ve secdesini eksik - eksik yapar
*
Kıyamet günü kul, ilk önce namazdan hesaba çekilecektir.
*
Namaz-dan yana eksiği çıkmayanın hesaplaşması kolay geçer.
*
Bir kula verilebilecek en hayırlı hediye iki rek'atnamaz kılsın diye kendisine izin vermektir.»
General
RE: Dini söz ve kitaplar
Hikmetli Sözler..

Mezardakilerin, pişman olduğu şeyler için, dünyadakiler birbirini yiyor. Gazâlî  hz

Hepiniz bana karanlıklardan bahsediyorsunuz oysa ben meşalenin peşindeyim.'' İmam Rabbani

Nefis yeryüzünün en cahilidir. Sünneti seniyye tokmağı ile kafasını kırmak lazım.... (Mahmut Ustaosmanoğlu k.s) "

Akıllı kimse,hayrı ve şerri bilen kimse değildir. Akıllı kimse hayrı gördüğünde ona tâbi olan,şerri gördüğünde ondan kaçınan kimsedir. Bişr-i Hafi ( k.s )

Gönül yap, hatırını hoş tut, sakın incitme bir canı ki, her kim her kime her ne eder kendi bulur ânı.. İbrahim Hakkı ( k.s )

. Vesilesi doğruluk olanın Allah’tan aldığı mükâfat rızadır. Ebû Süleyman Dârânî

Müslüman tepeden tırnağa hayır timsalidir; yanında yürüsen faydalanırsın; arkadaşlık etsen faydalanırsın.

Allah bizi bu imana sahib eylemiş, en büyük nimet budur. Prof Es'ad COŞAN

Düşmanlarım bana ne yapabilir ki? Ben cennetimi yüreğimde taşıyorum, nereye gitsem o benimle gelir.
*
Hapsedilmem halvet, sürgün edilmem hicret, öldürülmem şehadettir.
*
göğsümde Allah'ın Kitabı ve Rasulü'nün sünneti vardır!" şeyhulislam ibn teymiyye (k.s)

Irkçılık ideolojik bir düşünce değil, aksine psikolojik bir hastalıktır.Malcolm x-. "

Cenab-ı Hakkı bulan, neyi kaybeder? Ve Onu kaybeden, neyi kazanır?"
*
Onu bulan herşeyi bulur. Onu bulmayan hiçbir şey bulmaz. Bulsa da, başına bela bulur " Bediüzzaman Said Nursi


Zakir Naik sözleri

Eğer her varlıklı kişi zekatını verse, yoksulluk Dünyadan silinir. açlıktan ölen bir tek insan bile kalmaz.

Dünyanın yalnızca en zengin 3 kişisinin serveti, en yoksul 47 ülkenin toplam hasılatından bile fazladır.

istatistiklere göre, Dünyanın en zengin birkaç yüz kişisi her yıl servetinin % 2,5'ini zekat olarak verse fakirlik/açlık silinecektir.

Dini anlamak istiyorsan onu takip edenlere bakma. Bana bakma, metinlere bak, Kur'an'a bak ve Kur'an'ı oku."

Hz. İsa asla Hristiyanlığı vaaz etmek için gönderilmedi. Hristiyanlık kelimesi İncil' de yoktur. Bunu biliyor muydunuz?

İncil'in hiçbir yerinde"Hristiyanlık" kelimesi yoktur. Hristiyan, Hz. İsa' nın takipçilerine Antakya'da verilen takma bir isimdir.

Kısacası bu hayatı yaşayacaksan;
Allah'a ada kendini..

Bir müslüman Kur'an'ı takip etme de "AŞIRI" olmalıdır.

Ateistlerle tartışırken asla " her şeyin bir yaratıcısı vardır" demem. Derim ki, her yaratılanın Yaratıcısı vardır.

Kalp uzmanı evet uzmandır, ama Allah en büyük uzmandır.

Kalp uzmanını dinliyorsun ama kalbini yaratanı dinlemiyorsun.

"Kendini güçlü sanıyorsun ama Allah bütün teknolojini ve gücünü bir kaç saniye içinde yerle bir edebilir."

"Eğer gerçeği arıyorsan o seni özgür kılacaktır."

"Kur'an bize neyi emretmişse bizim faydamız için söylemiştir."

tüm bunlar Allah’ın işaretleridir.
Mesela Amerika’daki  kasırgası... Sen “süper gücüm “ diyorsun Peki ne oldu? Afganistan’da harcadıklarının çok daha fazlasını tek bir kasırga alıverdi.

Az bilim, insanı ateist yapar. Ama derinlemesine bilim yapmak Allah'a inanmanı sağlar.

'dindar biriysen hayatın tadını çıkaramazsın Hayır, dindar biriysen hayatın tadını  Yaratıcının belirlediği sınırlar dahilinde çıkarabilirsin

Allah bizim yaratıcımız olarak insan psikolojisini en iyi bilendir. Bazen mantık, bazen ödül, bazen de ceza...

-Eğer size gelip "hayatımı nasıl yaşamalıyım?" diye soran birine tek bir cümle ile ne derdiniz?

Tek cümleyle söyleyeyim: "kendini Allah'a ada!" İnsanın isteğinden çok Allah'ın isteği... Kısacası bu hayatı yaşayacaksan Allah'a ada kendini.

Dünyanın çoğunluğunun Müslüman olup olmaması kıstas değildir. İslam'da hakikat galip gelir.

Cennete tek başına gitmeyi değil, kardeşlerimizi de alıp gitmeyi istiyoruz.

İradesini Allah'a teslim eden kişi Müslümandır ama birçok insan sadece isim olarak Müslümandır.

İnsanoğlunun başına gelen musibetlerin, felaketlerin iki amacı vardır; ya ceza ya da imtihan.

Az bilim insanı ateist yapar ama derinlemesine bilim yapmak Allah’a inanmanı sağlar. - Francis Bacon

savaş sonrası bir kadın esirler içinde yavrusunu arıyordu. Sonunda  çocuğunu bağrına basıp emzirdi Hz Peygamber sav buyurdu
Bu kadının çocuğunu ateşe atacağına inanır mısınız?” Bilin ki, Allah’ın kullarına rahmeti, bu kadının çocuğuna olan şefkat ve merhametinden çok daha fazladır

Hakikat mesajını yaymak bizim vazifemizdir.

Allah bizim yaratıcımız olarak
en iyi bilendir.

Allah Kur'an'da sizi imtihana tâbi tutmadan cennete koyacağımızı mı sandınız? der.

"Sizi biraz korku, biraz açlık ve biraz mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz."

Allah Subhanehu ve Teala insanlara özgür irade vermiştir.

Allah size neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söylemiştir; ama seçim sizindir.

Biz Müslümanlar kadınlarımızı koruruz, onları severiz. Onlara hayran oluruz ve onlara saygı duyarız.

Şeriat kelimesinin tam karşılığı, "izlenmesi gereken doğru yol"dur.

Hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratan O'dur.

Müslüman demek iradesini Allah’a teslim eden insan demektir.

iradesini Allah’a teslim eden kişi müslümandır ama bir çok insan sadece isim olarak müslümandır.

Daha önceki peygamberlerin tüm mesajların temeli aynıydı: Eşi benzeri olmayan bir tek İlah'a iman etmek, hayatı onun gösterdiği şekilde sürdürmek."

Hz. Muhammed sadece Müslümanlara ve Araplara değil, bütün insanlığa gönderilmiştir.

Hz. İsa'ya inanmayı emreden tek din İslam'dır. Hz. İsa'ya inanmayan Müslüman olamaz,

biz Hz. İsa nın tanrının elçisi olduğunu kabul ederiz. Biz onun mucizevi olarak babasız dünyaya geldiğine inanırız.


Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz haddi aşan topluluksunuz. (Araf,81)

Allah normal bir cinsel hayata izin vermiştir. Aşırıya kaçıyorsun, normal olmayan şeyler yapmaya başlıyorsun.

Allah normal şeylere izin vermişken sen tabii olmayanı yapıyorsun, zıt olanı yapmaya başlıyorsun. Ve bunun bir kere tersini yapmaya alışınca devam ediyorsun.

kişi eşcinsel olarak doğar” deme. Bu bir yanlış anlaşılma Sebebi çocuğun kötü filmlere aşırı maruz kalmasıdır. Bunları ekranlarda görüyorlar ve  onlara benziyorlar.


Bir çocuğun eğitimi anne karnından itibaren başlar. Manevi hayatı özellikle.anne babalar bu yüzden sorumlular.

Ve şimdi bir sınavdayız.

başkalarına gülme,
hep birlikte gül"

İslam, iyi şeyleri emretmenin yanı sıra, iyiliğe ulaşmak için izlenecek yolu da gösterir.

İslam en iyi hayat tarzıdır.

Allah bizim için neyin faydalı olduğunu bilir.

Kur’an neyi bize emretmişse bizim faydamız için söylemiştir. Uygulamamız halinde kazançlı çıkarız.

Eğer Allah’ın emirlerine uyarsan, öbür dünyada kazançlı olacaksın ebediyen.

Bu hayat geçici.Kısaca asıl sebep bu dünyanın bir imtihan olması.

Şeriat, İslam kanunlarının tamamını kapsar ve bir bütündür.

Şeriat, Müslümanların hak ve sorumluluklarını içinde barındırır. İnsanların hayatlarını düzenler

Şeriat,Geniş kapsamlıdır; nasıl yemek yenir, içilir, giyinilir ve kanunların nasıl uygulanması gerektiğini belirtir.

İmam gazali kalplerin keşfi

Hz. Ömer Namaz zamanı titrer ve dişleri takırdardı. Bu halin sebebi  sorulunca emaneti  verrme-nin ve farz borcu ödemenin vakti geldi, bilmem ki nasıl yerine getireceğim

İbni Eyyüb ra yı namazda iken arı sokar. o hiç bir şey duymaz Ona sorarlar, «nasıl oluyor, arı sokuyor kanatıyor sen hiç duymuyorsun? O cevab verir Melik ül-Cebbar olan Allah'ın huzurunda du-ran, başında Azrail dikilen, solunda cehennem ve ayaklarının altında Sırat  bulunan böyle bir şeyi nasıl duyabilir?»

İbni Zerrin takvada yüksek bir zat idi eli kanser olunca doktorlar kesmek gerek seni ipler ile bağlamadan kesemeyiz dediler.
O ise bağlamanızı istemiyorum, namaz zamanı kesiniz» dedi ve  namaza durunca elini kestiler, o ise hiç bir şey duymadı

Ulu Allah (C.C.) buyuruyor: Onlar, yaptıkları kötülükden alıkoymazdı
Ne kadar fena bir iş yapıyorlardı

Peygamberimiz (S.A.S.)  buyurur

Ya iyiliği emreder ve kötülükten alıkorsunuz veya ulu Allah (C.C) başınıza öyle zalim bir idareci musallat eder ki, ne büyüğünüze hürmet eder  ne  küçügünüze acır, 

Ya iyiliği emreder ve kötülükten alıkorsunuz veya içinizdeki iyilerin edeceği dualar kabul olunmaz.

Ya iyiliği emreder ve kötülükten alıkorsunuz veya Allah cc 'dan yardım dîlerler, fakat yardım gelmez, günahtan affedilsin diye yalvarırlar, fakat affolunmaz

Ulu Allah cc peygamberler gibi
amel işleyen bir kasabayı cezaya çarptırmıştır bu iyi amel isleyenler Allah için öfkelenmezler, iyiligi emredip kötülükten alıkoymazlardı

Peygamber (S.A.S.)\'imiz buyurdu

şehidlerden üstün dereceli öyle mücahidler var ki, bunlar sağdırlar, herkes gibi yerler. içerler ve halkın arasında gezinirler, bunlar iyiliği emredip kötülüğü menedenlerdir
*
ulu Allah onlarla gökteki meleklere karşı övünür. Ümmü Seleme Allah in resulü için nasıl süslenirse cennet de onlar için öyle süslenir bunlar? Allah (C.C) için sevip Allah (C.C) adina öfkelenenlerdir.»
*
Allah için sevip Allah adına öfkelenenler iyiliği emredip kötülüğü menedenlerin cennet köşkleri, şehidlerinkinden yüksekte olacaktır.
*
cennetteki köşklerin her birinde kimi yakut ve kimi yeşil zümrütten olmak üzere üç yüz kapı olacak  Her kapı önünde nur parlayacaktır.

Ulu Allah (C.C) buyurur ki

Namaz senin kılavuzundur, oruç sana kalkandır, verdiğin sadaka üzerine gölge olacaktır,

secdedeki tesbih senin için cennette agaç olacaktır.

Kitabımı okuman sana köşk ve huri sağlayacaktır, benim adımı anman da senin ışığın olacaktır.

Ulu Allah Hz. Mus'ya: ey Musa!, Benim için dost edindin mi?,benim adima hiç kimseyi düsman bildin mi?» diye buyurur. 

Allah cc katında en sevimli amel, Onun için sevmek ve Onun namına düşmanlarından nefret etmektir

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyurur  Allah  katında en değerli şehid  zalim valinin karşısına dikilerek iyiliği emredip  kötülükten alakoymaya çalışırken öldürülen kimsedir. 

zalim valinin karşısına dikilip iyiliği emreden kişi Zalim vali onu öldürmediği takdirde ne kadar yaşarsa yaşasın artık onun defterine günah yazılmaz .»

Ümmetimin en yüksek şehidi, zalim devlet başkanına iyiliği emredip kötülükten sakınmasını hatırlatan ve bu yüzden öldürülen kimsedir.

zalim devlet başkanına kötülükten sakınmasını hatırlatan ve bu yüzden öldürülen şehidin cennetteki yeri. Hamza île Caferin arasıdır.

Ulu Allah cc Hz.Yuşa ya vahyettiki
kavminden kırk bin iyi kimseyi helak edeceğim çünkü onlar kötülere karşı öfke duymadılar, onlar ile birlikte yiyip içtiler.

Peygamber (S.A.V) buyurdu
iyiliğin tümünü işlemiyorsanız bile onu başkalarına emredin ve her türlü kötülükten uzak durmayı başaramıyorsanız bile yine kötülükten menedin»

kim iyiliği emredip kötülükten
alakoymak isterse nefsini sabıra hazırlasın ve Allah ın vereceği  gi sevaba güvensin.

Allah cc'den sevap geleceğine güvenen kimse karşılaşacağı sıkıntıların acısını duymaz.

Her-kesin kusurunu okuyarak, onun-bunun hakkında kötü düşünceleri ileri süren kimsenin bilesin ki, içi pistir ve kendi iç pisliği, dışına sızmaktadır.

insan şeytanın içeri girmesini önlemek için kalbinin kapılarını kapatmalı. Bunlara karşılık Allah'ı zikretmesine yardımcı olmalıdır.
General
RE: Dini söz ve kitaplar
imam gazali kalplerin keşfi

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor:
Mü'minin niyyeti; emelinden daha hayırlıdır.

Hz. isâ bir gün yolda iblisi görür bir elinde bal, diğerinde kül vardır. Hz.
isa Ey Allah (C.C) nün düşmanı bal ile külü ne yapacaksin?» diye sorar. iblis cevap verir: Balı dedikoducu ların ağzına çalıyorum ki, dilleri takılmadan dedikodunun doruğuna ulaşsınlar. Külü ise başkaları onlara hor baksın diye yetimlerin yüzlerine serpiyorum."

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor

Yetim, tokatlandığı zaman ağlayınca onun sesinden
Rahmân'ın Arşı sarsılır
*
Yetim, ağlayınca ulu Allah buyurur: Ey meleklerim Ana babasını toprak altında gizlediğim şu yavruyu kim ağlatıyor?
*
Kim bir yetimi yedirir, içirir, barındırırsa: ulu Allah (C.C) onu kesinlikle Cennete koyar."

Hz.ibrahim yemek yiyeceği zaman bir mil yürüyerek, birlikte yiyeceği birini arardı.

Hz. Ali ye Niye ağlıyorsun?» diye sorarlar, O şöyle cevap verir; «Yedi gündür evime misafir gelmiyor, ulu Allah (C.C) beni gözden düşürdü diye korkuyorum

Peygamberimiz (S.A.S.) buyuruyor

Yalnizca Allah (C.C) Rızası ile kim
bir açın karnını doyurursa Cennete girmesi kuvvetle umulur.
*
kim bir aça yemek vermekten kaçınırsa, ulu Allah (C.C) da Kiyamet günü, faziletlerinden mahrum tutar azabına çarpıtır.»
*
Cömert, Allaha, Cennete ve insana yakın. Cehenneme uzaktır
*
cimri Allaha, Cennete ve insanlara uzak, Cehenneme yakındır."
*
Kıyamet Günü ilmi ile amel eden âlim.hesaplaşmasız olarak Cennet'e girer:
*
Hacdan döndükten sonra ölünceye kadar didişmeyen ve günahtan titizlikle kaçınan kimse.Kıyamet Günü Cennet'e girer:
*
islâmiyetin nüfuzunu artırmak için savaşda can veren şehid.Kıyamet Günü Cennet'e girer:
*
Helâl yolda kazandığı maldan, gösterişe kapılmaksızın Allah (C.C) yolunda bağışta bulunan cömert kimse. Cennet'e girer:
*
öyle kullar vardır ki, Allah (C.C) onlara varlık verir. Bu kimseler halkı ni'metlendirmekten kaçındıkları takdirde, Allah ellerindeki varlığı alarak, başkalarına verir
*
Cömertlik, dalları yeryüzüne sarkmış bir Cennet ağacıdır,
*
Cömertlik, dallarına tutunan kimse, onun rehberliğinde Cennet'e varır.
*
En faziletli amel Sabır ve cömertliktir
*
Yemek yedirmek selâm vermek ve tatlı dilli olmak afva uğramayı icâb ettirir...
*
bir sey dilerken bükük bir kölenin edâsını takın, kalbin ürkek ve dilin doğru sözlü olsun.»

Allah (C.C.) şöyle vahiy buyurdu:
Ümmetinin âsileri adımı anmasınlar çünkü adımı ananları anmak benim hükmümdür, onlar adımı anınca ben de onları lanetle anarım. "

Gaflet ile asiliği bir araya getirerek Allah (C.C)'i zikredenlerin halini varın siz düşünün!

Sahabi şöyle demiştir: «insanlar mahşere namazdaki durumları gibi sevkedilirler.

Bilesin ki ulu Allah (C.C) namazını huşu ve alçak gönüllülük içinde kılanları âyetlerde övmüştür. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler devamıdırlar

namaz kılanlar çoktur, fakat namazını huşu içinde kılanlar azdır.

Hacca gidenler çoktur, fakat yaptığı haccın icaplarına uyanlar azdır.

Kuşlar çoktur, fakat bülbül azdır. Âlim çoktur, fakat bildiğine göre amel eden âlim azdır.

Namaz, Allah (C.C)' ın emirlerine boyun eğme yeri, huşu ve alçak gönüllülük kaynağıdır.

Namazin caiz olma şartı, farzlarının yerine getirilmesidir. Kabul edilme şartı da huşu ve takva ile kılmaktır

ulu Allah Mü'minun suresinde
buyurur Namazlarını huşu içinde kılan mü'minler kurtuluşa ermiştir

Takva ile ilgili olarak ulu Allah (C.C)
Mâide Sûresinde buyurur Ulu Allah, sadece takva sahiplerinin ibadetini kabul eder."

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyurur
Kalbi ile Allah (C.C)'a yönelmiş olarak iki rek'at namaz kılan kimse anasından yeni doğmuş gibi bütün günahlarından arınır."

namazda iken insanı huşu ve şuur halinde bulunmaktan içe doğan duygu ve düşünceler alakoyar. Bunları kesinlikle kovmak gerekir.

oyalayıcılardan arınmış sade bir yerde namaz kılmak gerekir. Gürültü, işlemeli döşemeler süslü elbiseler insanı şuur halinden alakoyan başlıca oyalayıcılardır..

Peygamber (S.A.S.)'imize amblemli bir kemer bağı hediye edilmişti. Fakat Peygamber imiz ilk namazda
onu belinden çözdü ve dedi ki; Onu geri götürün, çünki o. beni namazda oyaladı.

Peygamber'imiz bir gün takunyesinin yenilenmesini emretti. Namaza durunca yeni oldugu için gözü ona takıldı, ve yeni takunyeyi söküp eskisini emretti.

altın yüzük helal iken Hz resulün
elinde bir altın yüzük vardı, hutbe okurken yüzügü çıkarıp attı. Sebebini şöyle açıkladı: gözüm ona takılıyor, beni oyalıyor.»

bir sahabî namazda gözü Hurma agaçlarına takıldı rekatları şaşırdı hemen Hz. Osman'a koşarak O bahçeyi hazîneye bağışlıyorum, Allah cc Yolu'nda degerlendir dedi

Secde yerinden başka tarafa bakmak. Yüzü sıvazlamak Secde yerinin kum ve çakıllarını atmak,
Önündengeçme ihtimalinin olduğu yerde namaza durmak namazı zedeler

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor
Namaz kılan bakışlarını secdeden başka tarafa kaydırtmadıkça Allah (C.C), ona dogru dönüktür."

Hz. Ebû Bekr namazda direk gibi dimdik dururdu. sahabiler rükû'da öylesine düzgün ve uzun kalırdı ki. kuşlar onları cansız korkuluklar sanarak sırtlarına konarlardı.

Tevrat'ta şöyle yazılıdır Ey Ademoğlu! Huzurumda namaz kılarken ağlamaktan çekinme, çünkü ben sana kalbinden daha yakınım ve nurum gaybıda görür.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren İslami Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.