İslami Forum

Tam Versiyon: Aşere-i Mübeşşere kimlerdir?
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Aşere-i Mübeşşere kimlerdir?


Hayatta iken Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Cennet'le müjdelenen ashabın ileri gelenlerinden on kişi için kullanılan bir tabir.

Kur'an-ı Kerîm'de bu hususta herhangi bir delil mevcut olmamakla birlikte, Resulullah'ın sahîh hadisleriyle sabit olan bu ashabın Cennetlik oluşları, İslâm'ın genel prensipleri dahilinde gayet tabi bir olaydır. Aşere-i Mübeşşere tabirinin yanısıra "el-mubeşşirun bi'l-Cenneh" tabiri de bu sahabeler hakkında kullanılmıştır. Bu meşhur on sahabi şunlardır:


1 Hz. Ebû Bekr (ö. 634),
2 Hz. Ömer (ö. 643),
3 Hz. Osman (ö. 655).
4 Hz. Ali (ö. 660),
5 Hz. Abdurrahman b. Avf (ö. 652),
6 Hz. Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh (ö. 639),
7 Hz. Talha b. Ubeydullah (ö. 656),
8 Hz. Zubeyr b. Avvam (ö. 656),
9 Hz. Sa'd b. Ebi Vakkâs (ö. 674),
10 Hz. Said b. Zeyd (ö. 671).

Bu büyük sahabilerin kendilerine has özellikleri vardır. Meselâ:

Mekke'de ilk Müslüman olan bu şahsiyetler Hz. Peygamber'e ve İslâm davasına büyük katkıları olan kişilerdir. Bu büyük sahabilerin hepsi İslâm devletinin müşriklere karşı giriştiği ilk büyük cihat hareketi olan Bedir gazvesinde bulundukları gibi, Hz. Peygamber'e, O'nu ve İslâm'ı sonuna kadar koruyacaklarına dair Hudeybiye gününde ağaç altında Bey'at etmişlerdir. İslâm akidesi için Allah yolunda en yakın akrabalarına karşı çarpışmaktan geri durmamışlardır. Hadis âlimlerinden bazıları eserlerine bu on sahabinin rivayet ettikleri hadîslerle başlamışlardır. Ayrıca sırf Aşere-i Mübeşşere'nin hayatlarını konu alan müstakil eserler kaleme alınmıştır. Bunların faziletleri ve Resulullah tarafından Cennet'le müjdelendikleri sahih hadis kaynak ve mecmualarında sabittir. (Tirmizî, Menâkıb, 25; Ahmed b. Hanbel, I, 193)
Çok güzel bir paylaşım, Allah razı olsun.

Konuda geçtiği gibi buradaki ve diğer sahabelerin hayatlarını konu alan eserleri okumak lazım ki, onlardan öğrenecek çok şey var.
Onları anlamak İslam'ı anlamak demek.
Kesinlikle.
katılıyorum çok güzel